Naše lokality

Lubnické stráně (ZN)

Lubnické stráně (ZN)

19.10.2017 Těsně za hranicí Kraje Vysočina (50 km JZ od Třebíče) se nachází obec Lubnice. Po cestě nejde zabloudit, u Želatavy najedete na říčku Želetavku a pojedete po proudu až do Lubnice. Právě Želetavka určuje ráz zdejší krajiny. Jejím dílem jsou hluboká údolí lemovaná skalními věžemi, rozlehlé louky podél toku nebo prudká úbočí. V okolí Lubnice se z poměrně jasně jižně orientované dívčiny stává neklidná mladice, která se klikatí a stačí k západu. Těsně před vesnicí Lubnice vytvořila nivu a na ni navazující stráň.

Štítary (ZN)

Štítary (ZN)

6.11.2017 Lokalita se nachází asi 2 km jižně od obce Štítary na Znojemsku. Jde o stráň na pravém břehu Štítarského potoka o rozloze asi 1,5 ha, pozůstatek bývalých obecních pastvin a luk. Hospodaření zde již několik desetiletí neprobíhá a tak postupně zarůstá náletem dřevin, což bylo ještě urychleno částečným zoráním. Na vlhčích místech také došlo k rozšíření třtiny křovištní, která se rychle šíří a potlačuje pestrá luční společenstva.

Louka nad koupalištěm, Štěměchy (TR)

Louka nad koupalištěm, Štěměchy (TR)

17.11.2017 Malá lokalita, kde nejsou extra vzácné rostliny, ale jde o starou louku (vlastně rozšířený úvoz), která nebyla nikdy zoraná.

Louka pod rybníkem Vidlák, Opatov (TR)

Louka pod rybníkem Vidlák, Opatov (TR)

21.11.2017 Lokalita se nachází na Třebíčsku u obce Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Louka u rybníku Ovčák (JI)

Louka u rybníku Ovčák (JI)

17.11.2017 Jedná se o vlhkou louku s prameništěm, tůněmi i drobným všesovištěm na suchém lemu lesa.

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

17.11.2017 Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně od centra obce Krasonice. Jedná se o bývalý selský lom na vápenec, odlámaný na rulové podloží a v okrajových částech s přítomností překryvů sprašových hlín. Lokalita je regionálně ojedinělým ostrovem suchých trávníků a lemů vázaných na bázemi bohatší podklady.