PP Kamenný vrch (TR)

7.11.2017

PP Kamenný vrch (TR)

Lokalita je bývalou pastvinou na okraji lesního komplexu asi 1,5 km od Heraltic na Třebíčsku. Vyhlášena byla jako přírodní památka v roce 1985 a představuje asi 3 ha velkou plochu zachovalých podhroských pastvin a luk.

Luční porosty jsou tvořeny vegetací sušších pastvin a luk svazů Cynosurion a Violion caninae. Jedná se o lokalitu se zbytkovou populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox bohemica). Poslední kvetoucí jedinec byl na lokalitě pozorován v roce 2009. Poměrně bohatá populace tohoto druhu zde rostla ještě na konci 90. let 20. století, kdy zde byl zaznamenáván výskyt 20 - 50 kvetoucích jedinců. Po roce 2005 však početnost populace rychle klesala a od roku 2010 již nebyl pozorován žádný kvetoucí jedinec. Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje malá populace vstavače kukačky (Orchis morio), která se nachází na 2 plochách v jižní části území. Zaznamenáváno bývá zhruba 7 - 30 kvetoucích jedinců. K dalším významným druhům podhorských pastvin patří kociánek dvoudomý (Anthennaria dioica) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V roce 2012 byl zaznamenán také výskyt 2 kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) ve vlhčí ploše ve střední části území, jejichž výskyt byl potvrzen i v roce 2013. K běžnějším a hojně zastoupeným druhům patří hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), kručinka barvířská (Genista tinctoria) nebo pupava bezlodyžná (Carlina acaulis).

K zajímavostem patří např. výskyt teplomilných střevlíčků Amara lucida nebo Syntomus obscuroguttatus.

Lokalita je v posledních desetiletích využívána jako louka a je strojově kosena. Populace hořečku zde pomalu mizí, proto byla v roce 2009 obnovena na části lokality pastva ovcí, která by se měla střídat s kosením. Průběžně jsou také odstraňovány smrky na okrajích luk v místech se zachovalou luční vegetací. Díky těmto zásahům snad bude možné ještě poulaci kriticky ohroženého hořečku zachránit.

PP Kamenný vrch (TR)

Lokalita je bývalou pastvinou na okraji lesního komplexu asi 1,5 km od Heraltic na Třebíčsku. Vyhlášena byla jako přírodní památka v roce 1985 a představuje asi 3 ha velkou plochu zachovalých podhroských pastvin a luk.