Louka pod rybníkem Vidlák, Opatov (TR)

21.11.2017

Louka pod rybníkem Vidlák, Opatov (TR)

Lokalita se nachází na Třebíčsku u obce Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Bohatá je populace zábělníku bahenního, který se v této oblasti vyskytuje poměrně vzácně. Početná je i populace prstnatce májového. Vegetace je poměrně pestrá. Na vlhkých místech se stagnující vodou převládají porosty ostřic a skřípiny lesní. V nejzachovalejší části jsou dobře rozvinutá mechová společenstva s rašeliníkem. Dlouhodobě nekosené porosty se postupně po obnově kosení zbavují stařiny a zlepšuje se jejich stav. V okrajových částech směrem k potoku převažují porosty chrastice rákosovité. Okraj přiléhající k poli je silně ruderalizovaný.

Na lokalitě bylo zjištěno pestré společenstvo bezobratlých vázaných na rašelinné a mokřadní biotopy. Lokalita byla dlouhodobě nekosená a místy došlo k ruderalizaci splachy z okolních pozemků. Přesto nejcennější plochy pramenišť a rašelinných biotopů zůstaly v dobrém stavu. Obnova péče v podobě kosení, která byla započata v roce 2015 vede k poměrně rychlým pozitivním změnám společenstev.

Ptačinec bahenní


v propletení

Velmi bohaté je společentsvo střevlíků. Zahrnuje jak acidofilní druhy vlhkých luk a rašelinišť tak mokřadní fauny včetně druhů vázaných na obnažené břehy vod nebo vysokostébelnou vegetaci. K nejvýznamnějším acidofilním druhům patří Europhilus piceus a E. gracilis. Z regionálního pohledu jsou zajímavé nálezy druhů zachovalých mokřadů jako je Leistus terminatus nebo Trichocellus placidus. Z druhů vázaných na vegetaci rašelinných luk byla zjištěna řada typických a lokálně hojných druhů, ke kterým patří např. kovaříci Actenicerus sjaelandicus, Ctenicera pectinicornis, Prosternon tesselatum nebo Sericus brunneus. K druhům velmi vlhkých biotopů s porosty ostřic patří nosatec Limnobaris dolorosa nebo rákosníček Plateumaris consimilis. K významným druhům s vazbou na soliterní vrby na vlhkých lučních stanovištích patří ohrožený druh C. decemmaculatus nebo C. biguttatus. Z tesaříků žijících na vrbách byly nalezeny druhy Aromia moschata a Oberea oculata.

Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 34 druhů denních motýlů a 2 druhy vřetenušek. Z hlediska této skupiny leze hodnotit lokalitu jako velmi bohatou. Významné jsou zejména populace některých ohrožených druhů motýlů vlhkých a mezofilních luk jako jsou hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), h. rozrazilový (M. diamina), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), o. černočárný (L. dispar) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus).

V roce 2022 bylo v části pod hrází Vidláku v místech, která se nekosí vybudovánoněkolik tůní pro obojživelníky a vodní bezobratlé.

Louka pod rybníkem Vidlák, Opatov (TR)

Lokalita se nachází na Třebíčsku u obce Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jedná se o část nivy toku Brtnice na levém břehu pod hrází. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů.