Aktuality

Nové tůně pro ropuchy

30.3.2024

V roce 2024 bude pokračovat tvorba drobných tůní za účelem ochrany mokřadní biodiverzity a zadržování vody v krajině. Začátkem února bylo v rámci programu POPFK MŽP ČR vybudováno hned několik tůní u Štěměch a Opatova na Třebíčsku. Velký význam mají především dvě velké tůně na zamokřené louce mezi obcemi Štěměchy a Chlístov. Na této lokalitě byl zaznamenán vysoký počet jedinců ropuchy obecné, kteří migrují za rozmnožováním do zdejšího přírodního koupaliště. Bohužel po nakladení velkého množství snůšek, je nádrž každoročně v jarních měsících vypuštěna z důvodu jejího čištění, což vajíčka, ani juvenilní stádia ropuch nemohou přežít. Součástí koupaliště je také menší betonová retenční nádrž s rovnými stěnami, která se může stát pro žáby smrtelnou pastí. Rozhodli jsme se tedy, že pro ropuchy vybudujeme útočiště v podobě dvou tůní, které by měly tuto nepříznivou situaci vyřešit. V okolí tůní je i dostatečný porost pro úkryt a zimovaní obojživelníků a dalších mokřadních druhů. Další dvě tůně vznikly v rámci stejného programu i u nedalekého Opatova na Moravě na podmáčené louce v blízkosti rybníka Vávrovák. Vhledem k silnému zarybnění tohoto rybníka byl zaznamenám výrazný úbytek obojživelníků na této lokalitě. Tůně jsou tak vhodným managementovým opatřením, které jak doufáme, pomůže obnovit zdejší populace obojživelníků. V okolí Vávrováku se vyskytuje např. ropucha obecná, či skokan hnědý.

Suché léto ve Vladislavi přálo sarančím

25.9.2023

Díky teplému a suchému létu byla většina stepních lokalit ve Vladislavi v letošním roce vyschlá. Tato situace prospívá řadě druhů teplomilného hmyzu, především sarančím. Vyhledávají místa s řídkou vegetací a tak se jim letos na suchých stráních dobře dařilo. Dobře je to vidět na početnosti saranče vlašské. Tento nápadný mohutný druh s červenými křídly byl letos pozorován na všech našich plochách a početnost na některých místech dosahovala až stovek jedinců. Také další nápadný druh, saranče modrokřídlá byla na většině míst poměrně hojná.

Čolci zabydlují tůně v údolí Radonínského potoka

31.7.2023

Tůně vybudované v rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků ožily letos na jaře mnoha zajímavými druhy obojživelníků. Deštivé jaro naplnilo tůně v údolí Radonínského potoka dostatkem vody a tak jsme se podívali, kdo se do nich letos nastěhoval. Největší radost nám udleli čolci velcí, kteří se ve dvou tůních v našich pastvinách objevili ve velkém množství a zdá se, že jim k rozmnožování alespoň některé tůně vyhovují.

Stepní lokality ve Vladislavi v roce 2022

30.3.2023

V roce 2022 pokračovala údržba stepních lokalit na stráních v okolí Vladislavi v rámci projektu „Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“. Kromě péče o lokality jsme prováděli také sledování diverzity zdejších unikatních biotopů a podařilo se nám opět posunout hranice poznání o kus dále.

Mokré louky a tůně v okolí Radonína ožily bohatým životem

27.1.2023

V rámci projektu „Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“ probíhaly v roce 2022 další práce na našich lokalitách v okolí Radonína. Některé louky byly pokoseny v průběhu června a pak také během října a listopadu. V okolí tůní také pomohly s údržbou ploch naše ovce, které se statečně pustily do vysokých porostů, i když jim tráva z mokřadů moc nejede.

Tvorba drobných tůní u Opatova na Třebíčsku

4.12.2022

V letošním roce se organizaci ČSOP Kněžice podařilo získat dotaci z národního dotačního programu POPFK MŽP ČR. Jedná se o program obnovy přirozených funkcí krajiny, v jehož rámci je možné realizovat různá opatření na podporu biodiverzity a zmírnění dopadu klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy v krajině. Dotace byla poskytnuta na tvorbu tří tůní, které jsou nově vybudovány na zamokřené louce, nacházející se v k.ú. Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin stojí za zmínku výskyt zábělníku bahenního (Comarum palustre), který se v této oblasti vyskytuje poměrně vzácně a podobná situace je i u populace vstavače prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V nejzachovalejší části jsou dobře rozvinutá také mechová společenstva s rašeliníkem. Na lokalitě bylo zjištěno pestré společenstvo bezobratlých, vázaných na rašelinné a mokřadní biotopy. K nejvýznamnějším zde se vyskytujícím broukům patří některé druhy střevlíků (Europhilus piceus a E. gracilis), kovaříků (Acteniceruss jaelandicus, Sericus brunneus), nosatců (Limnobaris dolorosa), rákosníčků (Plateumaris consimilis, C. decemmaculatus) a tesaříků (Aromia moschata a Oberea oculata). Rovněž bylo zaznamenáno také 34 druhů denních motýlů a 2 druhy vřetenušek. Z ohrožených druhů jsou to např: hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Vzhledem k tomu, že rybník Vidlák nacházející se v těsné blízkosti popisované lokality je rybářsky využíván pro chov ryb, není vhodným biotopem pro vodní bezobratlé, ptáky a obojživelníky a velmi podobně jsou na tom i okolní rybníky. Nově vybudované tůně, bez rybí obsádky, by měly vytvořit vhodný biotop pro zachování, či zvýšení zdejší významné mokřadní biodiverzity, zároveň je pro lokalitu významná i jejich retenční schopnost napomáhající zlepšení stavu vodního režimu v krajině.