Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014-2017)

28.11.2017

Nositelem projektu byla Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ZO ČSOP Kněžice byla partnerem v části týkající se zpracování regionálních seznamů pavouků, vybraných skupin brouků (rákosníčci, střevlíci, tesaříci) a vážek. Projekt probíhal od prosince 2014 do dubna 2016 a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků (2015-2016)

31.8.2017

Projekt byl realizován od 19.2.2015 do 30.4.2016 Českým svazem ochránců přírody společně s třinácti partnery - jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud.

Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky (2014-2015)

31.8.2017

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska.

Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně (2013-2014)

31.8.2017

V prosinci 2013 jsme společně s obcí zahájili v pořadí druhý komunitní projekt v Boskovštejně podpořený Nadací Via.

Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn (2012-2013)

31.8.2017

V roce 2012 jsme oslovili vedení obce Boskovštejn se zájmem pečovat o dvě přírodně cenné lokality v katastru obce. Obě se nacházejí na obecních pozemcích. V prvním případě jde o starý třešňový sad na pravém břehu řeky Jevišovky téměř v obci, v druhém případě o bývalé obecní pastviny na levém břehu řeky na JZ od obce.

Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině (2011-2012)

31.8.2017

Projekt byl vzdělávací a osvětovou kampaní zaměřenou na širokou veřejnost, samosprávu, státní správu a NNO v regionu postavenou na konkrétní spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků ve vybraných přírodně cenných lokalitách na Vysočině.

Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku (2010-2011)

31.8.2017

V roce 2009 byli pracovníci ZO ČSOP Kněžice upozorněni svými kolegy botaniky z Telčska na lokalitu jižně od obce Štítary na Znojemsku, kde byl na zarůstajících svazích nad Štítarským potokem zaznamenán výskyt více než 100 jedinců hořce křížatého (Gentiana cruciata).

Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě (2010-2011)

31.8.2017

Projekt podpořený nadací Via a realizovaný ve spolupráci s ZO ČSOP Kněžice, obce Opatov a Sokola v Opatově. V rámci projektu se uslutečnilo 5 různě zaměřených akcí.

Dobrovolníci na pomoc přírodě (2010)

31.8.2017

Projektem "Dobrovolníci na pomoc přírodě na nechráněných územích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina" podpořeným Nadací Veronica v roce 2010 jsme zapojili stálý okruh dobrovolníků i nové dobrovolníky do praktické péče o lokality na nechráněných územích.

Fond Vysočiny (2009-2010)

31.8.2017

Rok 2009 byl velmi úspěšný pro ZO ČSOP Kněžice, co se týče tohoto rogramu vyhlášeného Krajem Vysočina. Z 9 podaných projektů bylo podpořeno 7. Jedná se výhradně o průzkumy drobných lokalit na Vysočině , které probíhaly do konce roku 2010. ZO ČSOP Kněžice získala podporu na průzkumy PP Pahorek u Vržanova, xerotermních lokalit ve Vladislavi, vodního hmyzu v Brtnici a Jihlávce, Salátova kopce u Zašovic, mechorostů Vysočiny, lokality Staré duby u Plešic nebo PP Prosenka.

Formica foreli ve Štěměchách (2009)

31.8.2017

V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli. Na lokalitě se zachovala mozaiku suchých smilkových trávníků a vřesovišť, na které se vyskytuje pozoruhodně velké množství zajímavých a ohrožených druhů živočichů a rostlin, které zasluhují pozornost a péči.