Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky (2014-2015)

31.8.2017

Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky (2014-2015)

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska.

Projekt "Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky", jehož nositelem je nezisková organizace Alka Wildlfe, o.p.s. a ZO ČSOP Kněžice je partnerem, byl realizován v letech 2014-2015 na celkové ploše 4,54 ha na pěti oddělených lokalitách v k.ú. Bílkov, Jersice a Červený Hrádek u Dačic. Ve všech případech se jedná o suché stráně v údolí vodního toku, které nebyly dlouhodobě obhospodařované. Projekt byl podán do Operačního programu životního prostředí a spočívá především v obnově šetrného hospodaření na výše jmenovaných lokalitách.

 Jedná se o tato opatření:

1) Asanační opatření- selektivní probírka náletových dřevin a odstranění stařiny

2) Pravidelná péče- pastva ovcí a kosení

 V rámci projektu byl plánován monitoring vlivu prováděných opatření na nejvýznamnější skupiny živočichů a rostlinná společenstva. Byl proveden základní průzkum stávajícího/počátečního stavu lokalit z hlediska vybraných skupin organismů. Plánován byl i monitoring v průběhu následné péče po ukončení projektu, aby se srovnáním výsledků jednotlivých průzkumů mohl zhodnotit vliv provedených opatření a pravidelné péče na biodiversitu lokalit.

Dále byl proveden:

1) Monitoring rostlinných společenstev a druhů

2) Monitoring vybraných druhů bezobratlých

3) Monitoring ptáků