Co umíme?


K nalezení lokalit, které si zaslouží péči, musíme poznat, co je vzácné. Proto provádíme průzkumy a monitoringy. 

Podrobněji

V oblasti odborné provádíme:

• průzkumy regionu, vyhledávání ochranářsky cenných území - zejm. stepní trávníky, mokré louky a rašeliniště, lesní přírodní biotopy 

• specializované výzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů, detailně sledujeme druhy s velkým bioindikačním významem (brouci, motýli, vážky, pavouci, ptáci, obojživelníci, plazi) 

• nezávislé průzkumy a monitoring v chráněných územích, podchycení dosud pomíjených "vedlejších" předmětů ochrany, modifikaci praktické péče v jejich prospěch 

• posuzování dřevin z hlediska výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů 

• průzkumy ochranářsky cenných lokalit, návrhy způsobů péče 

• příprava revitalizačních projektů 

• zkoumání historie krajiny, historie jednotlivých lokalit a tradičních způsobů hospodaření monitoring výskytu invazních druhů rostlin