Prapočátek

Český svaz ochránců přírody Kněžice zahájil svou činnost v roce 1988. Organizace byla založena pro členy dětského oddílu, kteří postupně odrůstali školním lavicím. Dětský oddíl Mladých ochránců přírody působil v Kněžicích od roku 1973. V roce 1984 započala dobrovolná péče o Přírodní rezervaci Urbánkův palouk. Po dohodě ZŠ Kněžice, JZD Opatov, ONV Třebíč, Svazu družstevních rolníků a Západomoravského muzea Třebíč byl Urbánkův palouk dne 7. 2. 1985 vyhlášen jako "Laboratoř v přírodě" pro oddíl Mladých ochránců přírody při ZŠ Kněžice. Stal se tak místem pro rozvíjení biologických znalostí a dodnes přispívá k záchraně mizejících rostlinných druhů podhorských luk. Základy ZO ČSOP Kněžice byly tedy založeny na ekologické výchově dětí a mládeže a na péči o chráněná území v okolí Kněžic.

Urbánkův palouk

Středověk

Zámeček Chaloupky

Od roku 1991 působí v rámci ZO ČSOP Kněžice Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Členové ZO ČSOP Kněžice postupně budovali areál Chaloupek z bývalého loveckého zámečku - pozdější lesovny. Činnost střediska Chaloupky se postupně rozrůstala a směřovala zejména do oblasti výukových programů pro školy a vzdělávání pedagogických pracovníků. V roce 1995 bylo středisko Chaloupky zařazeno do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako první nestátní školské zařízení zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání. Po dalších jednáních s MŠMT v roce 1998 založila ZO ČSOP Kněžice samostatnou právnickou osobu - obecně prospěšnou společnost s názvem "Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s.", která zcela přebrala výchovnou a vzdělávací činnost. Od roku 1999-2008 zůstalo ZO ČSOP Kněžice na starost provoz a údržba areálu Chaloupky, řízení Ekocentra, zajištění programů na ochranu přírody, údržba chráněných území a vedení dětského oddílu Mladých ochránců přírody Vydry. Od roku 2002 pak ZO ČSOP Kněžice zastává funkci Regionálního centra ČSOP pro Vysočinu.

Novověk

Rok 2008 byl rokem velkých změn. Zemřela zakladatelka tradice ochrany přírody na Chaloupkách a ZO ČSOP Kněžice, její dlouholetá předsedkyně, paní Mgr. Květoslava Burešová. S příchodem nových odborných pracovníků započal významný rozvoj ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody. Byl založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes PS Chaloupky) a odborná, vědecká sekce. Pracoviště se přesunulo ze střediska Chaloupky do vlastního objektu v Zašovicích. Zároveň byla zahájena vlastní zemědělská činnost spočívající v chovu ovcí  a pastvě na  přírodně cenných územích.

Na začátku roku 2013 se nám podařilo dosáhnout pronájmu zhruba 10 ha pozemků v Radoníně. Rozrůstající činnost nás vedla na podzim 2013 k zakoupení stodoly v Radoníně a postupně jsme přesunuli svou činnost tam, i když jsme v Zašovicích opustili vybavené kanceláře a zázemí pro dobrovolníky.  Areál v Zašovicích nyní slouží Chaloupkám, o.p.s. pro zemědělské vzdělávací programy.  Během roku 2014 se podařilo odkoupit zbytek provozních budov bývalého areálu JZD v Radoníně. Od té doby budujeme nové zázemí zde, rozrůstá se nám počet ovcí i lokalit, o které se staráme. Ovcí nyní máme okolo 200 a lokalit téměř 50.