Stepní lokality ve Vladislavi v roce 2022

30.3.2023

V roce 2022 pokračovala údržba stepních lokalit na stráních v okolí Vladislavi v rámci projektu „Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“. Kromě péče o lokality jsme prováděli také sledování diverzity zdejších unikatních biotopů a podařilo se nám opět posunout hranice poznání o kus dále.

Na všech lokalitách zařazených do projektu proběhly drobné zásahy, především na plochách, kde byly odstraněny křoviny nebo akáty. Vysekány byly výmladky dřevin a pokosena byla místa s vyšší vegetací.

Zajímalo nás také, jak jsou na tom populace některých významných druhů rostlin a živočichů, na jejichž podporu se zásahy realizují. Potěšily nás jak kvetoucí divizny ozdobné na stráních nad koželužnou, tak bohaté porosty smilu písečného na několika místech.

Na jedné z lokalit se podařilo objevit velmi vzácného nosatce s latinským jménem Lixus ochraceus, který je známý pouze z několika míst v rámci celé ČR a na Vysočině byl zatím zjištěn pouze jednou. Největším překvapením však byl bezesporu nález kriticky ohroženého přástevníka svízelového (Chelis maculosa). Tento druh se vyskytuje na několika lokalitách na jižní Moravě a ve středních Čechách na nejzachovalejších stepních biotopech. Nejblíže byl jeho výskyt zaznamenán v NP Podyjí a v okolí Mohelna. Skutečnost, že i tento druh zde dokázal přežít, je pro nás povzbuzením pro další úsilí v ochraně zdejších lokalit.