Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině (2011-2012)

31.8.2017

Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině (2011-2012)

Projekt byl vzdělávací a osvětovou kampaní zaměřenou na širokou veřejnost, samosprávu, státní správu a NNO v regionu postavenou na konkrétní spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků ve vybraných přírodně cenných lokalitách na Vysočině.

Cílem projektu bylo prostřednictvím osvětově-vzdělávacího balíčku (seminář, exkurze, praxe) oslovit zastupitele i obyvatele obcí, mezi nimiž byli vlastníci či uživatelé pozemků v přírodně cenných lokalitách a navázat s nimi spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity a péče o tyto ochranářsky cenná místa v krajině. Dalšími cíly byly propagace a medializace ochrany přírody a krajiny - významu krajiny a biodiverzity, funkce přírodních biotopů, vodního režimu krajiny, přírodě blízkého hospodaření v lesích, vztahu společnosti k přírodě, moderních přístupů v ochraně přírody a šetrných způsobů hospodaření na ochranářsky cenných lokalitách.

 Během dvou let trvání projektu jsme vyhledali přírodně cenné lokality o rozloze několika desítek ha a navázali spolupráci s jejich vlastníky v 16 zájmových územích. Po předchozích dobrých zkušenostech se jednalo především o vlastníky z řad obcí, městysů a měst v Jihočeském, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Spolupráci jsme zahájili s obcemi Radonín (V), Markvartice (V), Štěměchy (V), Boskovštejn (JM), Lubnice (JM), Zašovice (V), Český Rudolec (JČ), s městysy Vladislav (V), Okříšky (V), Opatov na Moravě (V), Štítary (JM) a městy Brtnice (V), Třebíč (V), Dačice (JČ), Velké Meziříčí (V) a Jemnice (V). Většinou se jednalo o bývalé obecní pastviny, na níž se nacházejí poslední pozůstatky stepí, suchých trávníků a dalších vzácných a ohrožených biotopů.

Po prezentaci našich záměrů na zastupitelstvu obce nebo po jednáních se starostou byly v obci a jejím přilehlém okolí zorganizováno několik osvětově-vzdělávacích akcí typu přednáška, exkurze, praktická ukázka péče nebo beseda. Celkem jsme uspořádali 42 akcí pro veřejnost, z toho 14 exkurzí s odborným výkladem na zájmovou lokalitu a do okolí obce, 12 populárně-naučných přednášek pro dospělé i děti nebo besed s obyvateli a 16 praktických ukázek péče o lokalitu se zapojením dobrovolníků. Terénní exkurze navštívilo celkem 265 zájemců, poslechnout si přednášku s fotkami či besedovat přišlo 231 účastníků a na pracovních akcích pomáhalo 190 dobrovolníků. Do péče o lokality jsme zapojili nejen místní obyvatele (celkem 77 dobrovolníků), ale také firemní dobrovolníky (celkem 83 na 3 akcích), členy ČSOP (celkem 20 dobrovolníků na většině akcí) a skauty (celkem 10 dobrovolníků na 1 akci). Na exkurzích měli účastníci možnost zapojit se do odchytu hmyzu, pozorovat ptáky, určovat rostliny, učit se fotografovat motýly, lovit larvy vodního hmyzu atd. Na přednáškách se dozvěděli o přírodní historii své obce a okolí, shlédli řadu fotografií z živočišné i rostlinné říše, dozvěděli se, jaké druhy se vyskytují za jejich humny a jak je chránit. Na pracovních akcí pomáhala veřejnost především při kosení, odstraňování křovin a náletů, vyhrabávání stařiny, opravě kamenné zídky, čištění studánky, údržbě pastvin a ohrad pro ovce, sázení stromů, úklidu skládky atd. 

Ve třech obcích se nám podařilo navázat spolupráci s místní ZŠ (Štítary, Vladislav, Český Rudolec), v jedné obci s TJ Sokol (Opatov na Moravě), žádná z těchto spoluprací však nevedla k přenechání péče o lokalitu místní zájmové skupině. Pouze s městem Brtnice jsme uzavřeli dlouhodobější smlouvu o spolupráci při péči o lokalitu Šamonín a společně s krajem Vysočina úspěšně získali projekt z OPŽP na záchranu lokalit v PR Údolí Brtnice. Během spolupráci s obcemi se nám s 5 z nich podařilo napsat, podat a získat malý komunitní projekt na záchranu přírodního dědictví v katastru obce (Vladislav, Štítary, Opatov na Moravě, Štěměchy, Boskovštejn) a do velkého projektu z OPŽP na záchranu smilu písečného jsme mohli zařadit desítky ha ve Vladislavi. 

Pro celkem 177 odborných pracovníků ochrany přírody ze státních i nestátních organizací a úředníků z odborů životního prostředí jsme uspořádali 2 ročníky dvoudenního odborného semináře na téma "Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině" (90 účastníků)společně s krajem Vysočina odbornou konferenci "Biodiverzita Vysočiny 2010" (72 účastníků) a odbornou terénní exkurzi po Třebíčsku (15 účastníků). 

Na 20 osvětově-vzdělávacích akcích jsme používali dva bannery propagující naší organizaci a náš projekt. Jednalo se o naše přednášky a besedy, jednorázové jedno- i vícedenní akce (Big Jump a Ekofilm) a akce partnery Chaloupky o.p.s. (Den Země a Den ovcí). Bylo vytištěno 10 naučných panelů o biodiverzitě Českomoravské vrchoviny, které byly věnovány Projektu, Vývoji krajiny, Lesům, Loukám, Pastvinám, Památným stromům, Ohroženým motýlům, Pastvě, Mravencům a Rašeliništím. Putovní výstava byla vyvěšena na celkem 6 jedno- a vícedenních akcí (2 odborné semináře, Den ovcí, Den Země, Kosení 2011, Ekofilm 2011) a ve 3 obcích (Dačice, Třebíč, Radonín). Na jednodenních velkých osvětových akcích typu Den Země nebo vícedenních akcích propagovaných silným partnerem jako v případě Ekofilmu v Třebíči oslovila výstava stovky lidí. V Městské knihovně v Třebíči a v Dačicích měla výstava vernisáž společně s populárně-naučnou přednáškou a oslovila desítky lidí. Malé obce neměly o výstavu většinou zájem a při vyvěšení výstavy na úřadech menších obcí se nám nepodařilo zjistit, kolik obyvatel výstava oslovila. Malou fotografickou výstavu jsme umístili také do prostor úřadu městyse Vladislav. 

Díky tomuto projektu bylo v roce 2011 vytištěno 500 ks černobílého Zpravodaje ochrany přírody a krajiny na Vysočině 2010 a v roce 2012 opět 500 ks barevného dalšího čísla. Elektronická podoba obou čísel byla vyvěšena na webu ZO ČSOP Kněžice, tištěné verze byly distribuovány do desítek NNO v kraji Vysočina, na KÚ kraje Vysočina, AOPK ČR a další státní instituce, stejně jako na úřady obcí a měst v regionu. 

Publicita byla v regionálním měřítku šířena pomocí 39 pozvánek (web obcí a ZO ČSOP Kněžice), místní rozhlas, úřední desky, tisk), 22 tiskových zpráv, 34 krátkých informativních zpráv ve Zpravodaji střediska ekologické výchovy Chaloupky (distribuováno do stovek škol a domácností), 33 odborných nebo populárních článků v tisku, 3 reportáží v televizi nebo rádiu a 81 krátkých informativních zpráv na webu ZO ČSOP Kněžice.