Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn (2012-2013)

31.8.2017

Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn (2012-2013)

V roce 2012 jsme oslovili vedení obce Boskovštejn se zájmem pečovat o dvě přírodně cenné lokality v katastru obce. Obě se nacházejí na obecních pozemcích. V prvním případě jde o starý třešňový sad na pravém břehu řeky Jevišovky téměř v obci, v druhém případě o bývalé obecní pastviny na levém břehu řeky na JZ od obce.

Poté, co vedení obce souhlasilo s péčí o obecní pozemky, ZO ČSOP Kněžice požádalo v zimě 2012 o finanční příspěvek v grantovém programu ČSOB Nadaci VIA. Dne 27.5.2013 skončil roční komunitní projekt ZO ČSOP Kněžice a obce Boskovštejn zaměřený na průzkum, medializaci a péči o přírodně cenné lokality v Boskovštejně a jeho okolí.

V krásné předjarní slunečné sobotní dopoledne 17.3.2012 se v boskovštejnském obecním sadu téměř 100-letých třešní sešlo 22 dobrovolníků, aby svůj volný čas věnovali vyčištění sadu od křovin a náletových dřevin.

 

V rámci spolupráce následovala společná příprava projektu, která byla zakončena úspěšnou žádostí o grant ČSOB u Nadace VIA a schválený finanční příspěvek na naše další společné aktivity v Boskovštejně. O náplni projektu a jeho harmonogramu jsme informovali na květnové schůzce zastupitelstva.

První osvětovou akci pro veřejnost jsme zorganizovali dne 2.6.2012, kdy probíhal v Boskovštejně Den dětí.

Na širší veřejnost byla zaměřena další osvětová akce, kterou byla přírodovědná vycházka s odborným výkladem pod vedením zoologa ZO ČSOP Kněžice. Ta se uskutečnila 1.7.2012 a zúčastnilo se ji přes dobrou propagaci kvůli tropickým vedrům pouze 10 místních obyvatel. Trasa vycházky vedla přes boskovštejnský třešňový sad, kde byla veřejnost znovu obeznámena s našimi záměry, s projektem, s plány a především s živočišnými a rostlinnými obyvateli sadu. Hojně se diskutovalo o historickém využívání lokality, což je vždy důležitá informace pro biologa a pro plánování ochranářských opatření. Závěrem akce bylo pátrání po kociánku dvoudomém na nedalekých obecních pastvinách na stejném břehu řeky Jevišovky.

Po jarním opatření, kdy se podařilo sad vyčistit od křoví na celé jeho ploše, a po úspěšném přestěhování menšího stáda ovcí, jsme usoudili, že oplůtková pastva bude efektivnější opatření než plánované kosení, a svůj domov našlo v Boskovštejně 23 ovcí holandského plemene Zwartbles.

Dne 25.10.2012 v 16 h proběhla pracovní schůzka se starostou obce, kde jsme se domluvili na typu a rozsahu opatření na této lokalitě naplánovaných na zimní měsíce. Náš návrh byl následně projednán na schůzi zastupitelstva.

Sobotní dopoledne 24.11.2012 se Boskovštejnem nesl zvuk zaneprázdněného štěpkovače. Desítka dobrovolníků z řad ZO ČSOP Kněžice (i děti) a místních obyvatel se pustila do hromady klestu, větví a křovin, která vznikla na jaře při vstupu do třešňového sadu na pravém břehu řeky Jevišovky.

Zimní osvětovou akcí byla populárně-naučná přednáška pro veřejnost a především obyvatele Boskovštejna, která proběhla dne 20.2.2013 v knihovně v Boskovštejně. Ve středeční odpoledne se v prostorách malé, leč útulné knihovny sešlo na 21 milovníků přírody nejen Boskovštejna a zájemců o vědomosti dvou pozvaných biologů – zoologa z ČSOP Kněžice Václava Křivana a geologa z Jihomoravského muzea ve Znojmě Jaroslava Šmerdy. Oba velice poutavě vyprávěli o botanických, zoologických, geologických a paleontologických skvostech okolí Boskovštejna.  Přednášky byly provázeny fotografickou prezentací z míst dobře známých všem přítomným. Pamětníci doplňovali přednášející o své zážitky z dětství a mladých let, přednášející na oplátku slíbili vycházky na prezentované lokality spojené např. s odchytem hmyzu či rýžováním zlata.

Dne 22.3.2013 proběhla na Měchounčném kopci první opatření provedená za účelem záchrany stepní flory a fauny v režii ZO ČSOP Kněžice. Jednalo se o pokácení 7 ks borovic, které svým vzrůstem zastiňovaly významnou plochu lesostepi s výskytem drobných druhů světlomilných rostlin. Na zásahu se podíleli také zástupci SDH z Boskovštejna.

Poslední pracovní akcí v rámci projektu bylo sázení třešní v boskovštejnském sadu dne 20.4.2013 za účasti 8 členů SDH Boskovštejn, 4 pracovníků ZO ČSOP Kněžice a 3 dobrovolníků z řad občanů Boskovštejna. Do míst po starých uschlých třešních bylo vysázeno 10 mladých stromků třešní odrůdy Regina a Halka, stromky byly opatřeny tyčkami a ochranou proti okusu. 

Na závěr projektu byla uspořádána společná beseda pro občany Boskovštejna dne 22.5.2013, kde byly shrnuty všechny aktivity a výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí a předány starostovi obce vytištěné propagační materiály o Boskovštejně. Materiálním výstupem projektu jsou 2 ks barevného posteru na zeď. Jeden bude sloužit k prezentaci obce Boskovštejn a jeden k prezentaci projektu a činnosti ZO ČSOP Kněžice. Druhou publikací je barevná skládačka o kulturních a přírodních hodnotách Boskovštejna v počtu 500 ks výtisků, která byla předána starostovi Boskovštejna. Skládačka bude k dispozici občanům na Obecním úřadě či v knihovně. Obec bude používat skládačku k vlastní prezentaci na jednáních, partnerských schůzkách či veletrzích. Turistům bude nabídnuta na všech kulturních akcích v obci a v místní hospůdce.