Tvorba drobných tůní u Opatova na Třebíčsku

4.12.2022

V letošním roce se organizaci ČSOP Kněžice podařilo získat dotaci z národního dotačního programu POPFK MŽP ČR. Jedná se o program obnovy přirozených funkcí krajiny, v jehož rámci je možné realizovat různá opatření na podporu biodiverzity a zmírnění dopadu klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy v krajině. Dotace byla poskytnuta na tvorbu tří tůní, které jsou nově vybudovány na zamokřené louce, nacházející se v k.ú. Opatov na Moravě pod hrází rybníka Vidlák. Jde o poměrně dobře zachovalý zbytek vlhké rašelinné louky s výskytem některých ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin stojí za zmínku výskyt zábělníku bahenního (Comarum palustre), který se v této oblasti vyskytuje poměrně vzácně a podobná situace je i u populace vstavače prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V nejzachovalejší části jsou dobře rozvinutá také mechová společenstva s rašeliníkem. Na lokalitě bylo zjištěno pestré společenstvo bezobratlých, vázaných na rašelinné a mokřadní biotopy. K nejvýznamnějším zde se vyskytujícím broukům patří některé druhy střevlíků (Europhilus piceus a E. gracilis), kovaříků (Acteniceruss jaelandicus, Sericus brunneus), nosatců (Limnobaris dolorosa), rákosníčků (Plateumaris consimilis, C. decemmaculatus) a tesaříků (Aromia moschata a Oberea oculata). Rovněž bylo zaznamenáno také 34 druhů denních motýlů a 2 druhy vřetenušek. Z ohrožených druhů jsou to např: hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Vzhledem k tomu, že rybník Vidlák nacházející se v těsné blízkosti popisované lokality je rybářsky využíván pro chov ryb, není vhodným biotopem pro vodní bezobratlé, ptáky a obojživelníky a velmi podobně jsou na tom i okolní rybníky. Nově vybudované tůně, bez rybí obsádky, by měly vytvořit vhodný biotop pro zachování, či zvýšení zdejší významné mokřadní biodiverzity, zároveň je pro lokalitu významná i jejich retenční schopnost napomáhající zlepšení stavu vodního režimu v krajině.