Na Vrchách, Štěměchy (TR)

22.11.2017

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli.

V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli. Jedná se o lokalitu velikosti zhruba 2 ha, která se nachází na severozápadním okraji obce na obecních pozemcích bývalých pastvin. Lokalita byla dříve využívána jako obecní pastvina. Po ukončení pastvy docházelo postupně k jejímu zarůstání a degradaci cenných suchých trávníků.

Od roku 2004 začaly být postupně realizovány zásahy na záchranu tohoto místa, především kosení, odstanění navážek a odpadů a redukce náletových dřevin. Tyto snahy, které od roku 2008 provádí ZO ČSOP Kněžice, vyvrcholily odkoupením 1,5 ha pozemků od obce Štěměchy a rozšířením péče na celou plochu bývalých pastvin.

Na Vrchách


na cestě

Provedené podrobnější průzkumy ukázaly, o jak mimořádnou lokalitu se jedná. Kromě největší kolonie mravence Formica foreli na území ČR byly objeveny další ohrožené a regionálně významné druhy hmyzu a pavouků. K nejvýznamnějším nálezům patří brouk z čeledi nosatcovitých rýhonosec Lixus villis.
Druhově pestré je také společenstvo střevlíkovitých brouků vázaných na zachovalé suché trávníky. K regionálně významným patří např. druhy Cymindis humeralis a Lebia chlorocephala.

Mimořádně bohatá je fauna denních motýlů, kterých zde bylo zjištěno téměř 50 druhů, což je počet na Českomoravské vysočině zcela výjimečný. Bohaté populace zde mají významné druhy jako modrásek lesní (Polyommatus semiargus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), k vzácnějším druhům patří okáč voňavkový (Brinthesia circe), soumračník máčkový (Erynnis tages) nebo soumračník čárkovaný (Hesperia comma). V rámci grantového programu na podporu činnosti neziskových organizací Ministerstva životního prostředí ČR prohl na této lokalitě projekt realizovaný ZO ČSOP Kněžice, jehož cílem bylo podrobné zmapování vegetace a fauny této lokality a provední praktických zásahů na podporu ohrožených druhů. Cílem péče o tuto lokalitu je zachování vhodných podmínek pro drohově bohatá a unikátní společenstva rostlin a živočichů. Základním způsobem péče je mozaikovité kosení zaměřené na potlačení porostů třtiny křovištní a zachování dobrého stavu vegetace suchých trávníků.

Kosení je prováděno s maximálním ohledem na společenstva bezobratlých. Většina ploch je kosena 1x ročně s ponecháním dostatečně velkých ploch nepokosených. Místa s výskytem třtiny a větším množstvím biomasy jsou kosena 2x. Veškerá travní hmota je z lokality odstraněna a využita ke krmení ovcí.

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli.