Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

17.11.2017

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně od centra obce Krasonice. Jedná se o bývalý selský lom na vápenec, odlámaný na rulové podloží a v okrajových částech s přítomností překryvů sprašových hlín. Lokalita je regionálně ojedinělým ostrovem suchých trávníků a lemů vázaných na bázemi bohatší podklady.

Floristicky je výjimečná výskytem v regionu ojedinělých, vzácných a ohrožených druhů rostlin, především zárazy žluté (Orobanche lutea), vratičky měsíční (Botrichium lunaria), omanu vrbolistého (Inula salicina), modřence chocholatého (Muscari comosum) či sesele ročního (Seseli annuum) aj. Z vegetačního pohledu se jedná zřejmě o poslední zachovalý výskyt širokolistých suchých trávníků sv. Bromion nejen na horním toku Želetavky, ale v celém širším regionu této části Českomoravské vrchoviny.

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 149 druhů brouků, z nichž 7 je zařazeno v červeném seznamu bezobratlých a 5 patří mezi zvláště chráněné druhy dle vyhl. 395/92. Lokalita i přes svou malou rozlohu představuje díky pestré mozaice biotopů významnou lokalitu hmyzu charakteristickou výskytem celé řady teplomilných prvků pronikajících údolím Želetavky do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny. K významným teplomilným druhům patří např. prskavec Brachinus explodens, vruboun Valgus hemipterus, tesařík Calamobius filum nebo nosatec Pseudorchestes pratensis. Velmi pestrá jsou z hlediska výskytu brouků zejména společenstva se suchomilnou vegetací. K ohroženým druhům zjištěným na lokalitě patří např. štítonoš Cassida pannonica s vazbou na chrpy a klikoroh Liparus coronatus, který žije na bedrníku obecném. Vzácně byl zjištěn také výskyt majky obecné (Meloe proscarabaeus). Ze saproxylických druhů byly zjištěny dva významnější druhy s vývojem ve vrbách: krasec Ovalisia divestesařík pižmový (Aromia moschata).

Lůmek u Maškova mlýna


pestrá mozaika biotopů

Zaznamenáno zde bylo celkem 37 druhů denních motýlů a 5 druhů vřetenušek. Jedná se jednak o běžné druhy nelesních stanovišť, ale zjištěny byly také některé druhy charakteristické pro zachovalší přírodní biotopy. K druhům suchých trávníků a křovin patří perleťovec nejmenší (Boloria dia), ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus), okáč bojínkový (Melanargia galathea), soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) nebo vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis). K významnějším teplomilným druhům suchých biotopů s řídkou vegetací patří modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), který se hojněji vyskytuje nejblíže v údolí Želetavky u Lubnic a na Moravskobudějovicku. Podobně je rozšířen také ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), který se vyvíjí na osluněných keřích trnky.

Zajímavý je také výskyt některých druhů vlhkých luk jako je perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus).

Na lokalitě probíhá postupná likvidace dřevin a obnova suchomilných společenstev. Každoročně zde probíhá oplůtková pastva ovcí a kosení. V roce 2013 se podařilo část pozemků odkoupit od soukromého vlastníka, zbytek pozemků patří obci Krasonice.

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně od centra obce Krasonice. Jedná se o bývalý selský lom na vápenec, odlámaný na rulové podloží a v okrajových částech s přítomností překryvů sprašových hlín.