PP Prosenka (JI)

8.11.2017

PP Prosenka (JI)

Lokalita má charakter suché kamenité stráně orientované k jihozápadu, a proto byla po staletí využívána jako pastvina. V druhé polovině 20. st. pastva zřejmě postupně ustala, plocha začala zarůstat náletem, měnil se i charakter vegetace a postupně docházelo k jejímu ochuzení o typické druhy pastvin. V posledních letech zřejmě vymizela i populace vstavače kukačky, který byl jedním z hlavních předmětů ochrany. Na lokalitě jsme obnovili pastvu ovcí.

Typickým prvkem jsou lemy tvořené porosty lísky (Corylus avellana) na kamenných snosech. K hojným druhům patří zběhovec lesní (Ajuga genevensis), pupava obecná (Carlina vulgaris), p. bezlodyžná (Carlina acaulis), osívka jarní (Erophila verna), mochna jarní (Potentilla tabernemontani), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), straček přímetník (Senecia jacobea), trojzubec poléhavý (Seiglingia procumbens), smolnička obecná (Steris viscaria), penízek modravý (Thlaspi caerulescens), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum). Jednotlivě se vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis).

 Z hmyzu byly zjištěny některé významnější druhy jako vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), majka obecná (Meloe proscarabaeus), cvrček polní (Gryllus campestris). V jarním období lze nalézt černopružku březovou (Archiearis parthenias) a č. osikovou (A. notha), které jsou vázané na břízy a osiky. Z obratlovců byla zjištěna ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca).

 Průzkum podrobněji

 Během průzkumu v roce 2009 a 2010 bylo na lokalitě PP Prosenka nalezeno celkem 241 druhů sledovaných skupin hmyzu. Z toho bylo 143 druhů brouků, 31 druhů denních motýlů a 5 druhů vřetenušek a 62 druhů pavouků. Na lokalitě bylo zjištěno pestré společenstvo zachovalých lučních biotopů a xerotermních pastvin s řadou teplomilných druhů pronikajících na Českomoravskou vrchovinu podél říčních údolí z jižní Moravy.

 K významným nálezům z čeledi střevlíkovitých patří zejména střevlíček Amara pulpani. Jde o druh osidlující různé typy zachovalých xerotermních lokalit ve středních polohách, především pastviny, lesní lemy a světliny. Nálezy na této lokalitě, v PP Pahorek u Vržanova a Salátův kopec u Heraltic zjištěné v rámci průzkumů v letech 209 a 2010 jsou prvními doklady z území Českomoravské vrchoviny.

 Dále byl z ohrožených druhů nalezen klikoroh Liparus coronatus, k vzácnějším druhům patří nosatec Orobitis cyaneus, Bracyisomus echinatus nebo Hypera subspiciosa.

 Na jaře 2017 jsme našli broučka clavipes longicornis. Jedná se o vzácný druh žijící na dobře zachovalých suchých lokalitách v hnízdech různých druhů mravenců, nejčastěji Lassius flavus. Brouci jsou velmi podobní mravencům a žijí přímo v jejich hnízdech. Nalézt jdou hlavně brzy na jaře pod kameny v hnízdech mravenců.

PP Prosenka (JI)

Lokalita má charakter suché kamenité stráně orientované k jihozápadu, a proto byla po staletí využívána jako pastvina.