Štítary (ZN)

6.11.2017

Štítary (ZN)

Lokalita se nachází asi 2 km jižně od obce Štítary na Znojemsku. Jde o stráň na pravém břehu Štítarského potoka o rozloze asi 1,5 ha, pozůstatek bývalých obecních pastvin a luk. Hospodaření zde již několik desetiletí neprobíhá a tak postupně zarůstá náletem dřevin, což bylo ještě urychleno částečným zoráním. Na vlhčích místech také došlo k rozšíření třtiny křovištní, která se rychle šíří a potlačuje pestrá luční společenstva.

V roce 2009 byla na poslední nezarostlé ploše objevena silná populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a následně také modráska hořcového (Maculine alcon rebeli), kriticky ohroženého motýla vázaného na tuto rostlinu. Podrobnější průzkum lokality odhalil i další významné a ohrožené druhy např. hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), vřetenušku třeslicovou (Zygaena brizae) či kudlanku nábožnou (Mantis religiosa).

Modrásek hořcový


kriticky ohrožený Maculinea rebeli

Jelikož se jedná o do té doby neznámou lokalitu jedné z posledních populací modráska hořcového na území ČR, ihned byl osloven vlastník, kterým je obec Štítary, s žádostí o odkoupení či pronájem těchto pozemků ZO ČSOP Kněžice. Obec byla informována o významu této lokality z hlediska biologické rozmanitosti krajiny, souhlasila s plánovanou péčí o tento mizející druh české fauny a podepsala nájemní smlouvu se ZO ČSOP Kněžice na dobu neurčitou. Tím byl položen základní kámen pro další spolupráci s obcí a místními obyvateli, ale především zajištěn odborný dohled a péče o lokalitu.

ZO ČSOP Kněžice se v dubnu 2010 získala podporu pro projekt "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" Cílem projektu bylo jednak zajistit realizaci akutních zásahů ve prospěch tohoto ohroženého druhu a jednak seznámit místní obyvatele s významem lokality a způsobem péče o ni.

V době realizace projektu přišel po volbách nový starosta obce Štítary. Předání informací neproběhlo právě ideálně a s novým panem starostou jsme se dostali do sporu ohledně budoucnosti modráskové louky. Nakonec se však podařilo domluvit na způsobu provádění zásahů, a tak péče o lokalitu dále pokračuje. Zásahy se zde provádějí pouze jednou za dva až tři roky a spočívají v odstranění výmladků dřevin a pokosení zhruba 2/3 plochy na podzim.

Štítary (ZN)

V roce 2009 byla na poslední nezarostlé ploše objevena silná populace hořce křížatého (Gentiana cruciata) a následně také modráska hořcového (Maculine alcon rebeli), kriticky ohroženého motýla vázaného na tuto rostlinu.