Kleniční vrch (DA)

2.7.2017

Kleniční vrch (DA)

Pozemkový spolek Chaloupky od roku 2011 obnovil péči o zbytek původní pastviny u kóty Kleniční (524 m n.m.), 2 km SV od města Dačice. Na vrcholu kóty se nachází bývalý selský lůmek, za minulého režimu zavezený odpady z nedalekého strojírenského podniku Praga (dnes TRW-DAS a.s.). Cenné suché trávníky na svazích okolo lůmku bývaly dlouhodobě koseny místními hospodáři, v posledních letech však zůstávaly ladem a zarůstaly expanzivními druhy trav a nálety dřevin.

Lokalita je zajímavá především z vegetačního pohledu. Reprezentuje krajově specifické suché trávníky výslunných expozic, vázané převážně na jz., j. a jv. exponované svahy různého sklonu na silikátovém podloží, často s mělkými půdami až výchozy hornin k povrchu.

Z hlediska klasifikace vegetace se jedná o přechodná společenstva podhorských acidofilních trávníků mělkých půd sv. Hyperico perforati-Scleranthion perennis, která jsou zde zastoupena as. Jasiono montanae-Festucetum ovinae. Jedná se o převážně krátkostébelné, různě zapojené trávníky s dominantní kostřavou ovčí a širokým zastoupením acidofilních bylin (Jasione montana, Hieracium pilosella či Thymus pulegioides). Floristické složení, ale i celkový charakter je však také blízký suchým acidofilním trávníkům sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Jedná se o jednotku, která sdružuje suché středoevropské trávníky teplých oblastí vázané na silikátové podloží. V oblasti Dačicka je však tato vegetace vyvinuta poměrně netypicky a nese tradičně prvky suchých ovsíkových trávníků (as. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris) či dokonce suchých trávníků na bázemi bohatých půdách sv. Bromion erecti. Vzácně nalézáme i prvky podhorských smilkových trávníků (Viola canina).

Vegetaci na lokalitě dominuje již zmíněná kostřava ovčí (Festuca ovina), ale významně je zastoupen i snědek jehlancový (Koeleria pyramidata), psineček obecný (Agrostis capillaris), ostřice jarní (Carex caryophyllea či bojínek tuhý (Phleum pleoides). Široké je spektrum bylin, kromě výše uvedených je typická též smolnička obecná (Lychnis viscaria), jetel prostřední (Trifolium medium), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa). Z regionálně významných druhů lze jmenovat chrpu latnatou (Centaurea stoebe) či bukvici lékařskou (Betonica officinalis).

Z živočichů patří k významným druhům užovka hladká (Coronella austriaca), vřetenuška kozincová (Zygaena ephialtes), prskavec menší (Brachynus explodens), nebo krasec Trachys minutus.

Přestože tyto trávníky, jejichž příkladem je popisovaná lokalita, nehostí většinou významné ohrožené druhy rostlin, jedná se z pohledu ochrany přírody o mimořádně zajímavá stanoviště, která jsou často opomíjena. V první řadě jde o druhově velice pestrá společenstva nesoucí významnou část biodiverzity našeho regionu a to nejen na úrovni druhů, ale především společenstev. Jsou pevnou a nedílnou součástí historické krajiny, která již téměř zmizela a v neposlední řadě se jedná o vegetaci hostící bohatá společenstva entomofauny.

Péče o lokalitu probíhá především formou ručního kosení vegetace s ponecháním několika menších enkláv s vyvinutou živnou vegetací pro hmyz na dvou propojených plochách o celkové rozloze 0,6 ha a rovněž zde probíhá redukce náletových porostů dřevin, zejména nepůvodního trnovníku akátu.

Kleniční vrch (DA)

Pozemkový spolek Chaloupky od roku 2011 obnovil péči o zbytek původní pastviny u kóty Kleniční (524 m n.m.), 2 km SV od města Dačice.