Slatinná louka u Mutišova (JH)

3.11.2017

Slatinná louka u Mutišova (JH)

Jedná se o střídavě vlhká až slatinná luční lada v mělkém údolí potoka, představující snad jedny z posledních zachovalých společenstev střídavě vlhkých trávníků až slatinných luk na bázemi bohatších podkladech, které zůstaly v regionu celého Dačicka a Slavonicka zachovány.

Lze předpokládat, že se zde před velkoplošnými melioracemi a intenzifikací krajiny vyskytovaly častěji, ale v současnosti představuje tato lokalita možná poslední ukázku této složky floristického a vegetačního bohatství celé oblasti.

I přes značnou míru degradace vlivem dlouhodobé absence hospodaření, splachů živin z okolních polí a expanze nežádoucích druhů (Phragmites australis, Calamagrostis epigejos aj.) se zde zachovala celá garnitura vzácných, ohrožených či regionálně významných druhů typických pro tento typ rostlinných společenstev. Ze slatiništních druhů je to vachta trojlistá(Menyanthes trifoliata) či tolije bahenní (Parnassia palustris). Z druhů typických pro střídavě vlhké louky lze uvést bukvici lékařskou (Betonica officinalis), srpici barvířskou (Serratula tinctoria) či olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), z dalších druhů vlhkých luk pak prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo regionálně významný pcháč šedavý (Cirsium canum). Z regionálního pohledu je nejvýznamnějším druhem na lokalitě ostřice plstnatá (Carex tomentosa), která je v celých jižních Čechách extrémně vzácná a z této části kraje nebyla dosud vůbec známa.

 Rovněž z několika dosud víceméně náhodně zjištěných druhů bezobratlých živočichů lze soudit na značný regionální až nadregionální význam této na první pohled nenápadné lokality (např. hojný výskyt kriticky ohrožených druhů lesáka Airaphilus elongatus či slíďáka Pardosa maisa).

 V roce 2017 nás čeká realize velkého projektu. Ve střední části lokality se nachází velký porost expanzivního rákosu. Plocha porostu se zvětšuje, přitom pohlcuje cennou vegetaci s ohroženými rostlinami. Proto zde bude v létě 2017 na ploše cca 0,3 ha realizován asanační zásah na obnovu biotopu, jehož hlavním smyslem je odstranění stařiny rákosu a narušení povrchové vrstvy půdy. V místech s příznivou konfigurací terénu budou zvýrazněny některé prohlubně do podoby mělkých průlehů či tůní (velikosti řádově několika m2) pro zvýšení biotopové atraktivity pro významné mokřadní druhy živočichů i rostlin.

Slatinná louka u Mutišova (JH)

Jedny z posledních zachovalých společenstev střídavě vlhkých trávníků až slatinných luk.