Suché trávníky v údolí Vápovky (JH)

27.9.2017

Suché trávníky v údolí Vápovky (JH)

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska. Jedná se o poslední oblast, kde se v rámci celého regionu zachoval velký počet xerotermních společenstev vázaných na jižně, jihovýchodně a jihozápadně orientované svahy údolí.

Ve vegetaci suchých trávníků se zde setkávají druhy podhorských krátkostébelných trávníků s teplomilnými druhy na hlubších půdách doplněné o druhy suché větve mezofilních trávníků. Jedná se pravděpodobně o regionálně unikátní přechodné vegetační typy, které se nachází na kontaktu podhorské flóry Českomoravské vrchoviny a teplomilných floristických elementů vázaných na údolí Moravské Dyje postupujících dále podél jejích přítoků. Tyto typy trávníků byly v minulosti zřejmě typické pro celou oblast povodí Moravské Dyje, ale do současnosti se jich zachoval pouhý zlomek.

Na tento typ vegetace je obecně vázána celá řada významných a ohrožených druhů živočichů, především bezobratlých. Na kosené ploše lokality Záhonky u Červeného Hrádku zjištěno téměř 500 druhů motýlů. K nejvýznamnějším teplomilným motýlům patří ostruháček kapinicový (Satirium acaciae), který byl zjištěn pouze na stráni u Bílkova. K významnějším druhům s vazbou na zachovalé suchomilné lokality patří perleťovec velký (Argynnis aglaja), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) a především soumračník čárkovaný (Hesperia comma), který však byl zjištěn pouze na lokalitě Dolní Namšíny a to v nízké početnosti. Z vřetenušek jsou významnými druhy výslunných suchých lokalit Zygaena purpuralis a Z. ephialtes.

 Význam zkoumané lokality dokládá mj. výskyt několika druhů, které jsou vázány pouze na nejzachovalejší stepní biotopy střední Evropy jako např. makadlovka Sophronia ascalis, kropenatec čičorkový (Tephrina arenacearia) či můra žlutavá (Hadena luteago).

 Suché stráně s roztroušenými keři a stromy jsou také velmi vhodným prostředím pro řadu druhů obratlovců, zejména plazy (např. užovka hladká Coronella austriaca, ještěrka obecná Lacerta agilis) a drobné druhy ptáků (strnad luční Miliaria calandraťuhýk obecný Lanius collurio, bramborníček hnědý Saxicola rubetra, bramborníček černohlavý Saxicola torquata).

Vzhledem k tomu, že z pohledu biodiverzity rostlinných a živočišných druhů i rostlinných společenstev představují dané lokality velmi cennou vegetaci, měla by být vyvinuta maximální snaha o jejich záchranu.

Suché trávníky v údolí Vápovky (JH)

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska.