PP Dubová stráň (DA)

1.7.2017

PP Dubová stráň (DA)

Jednou z mála lokalit na lesní půdě, k jejíž péči přispívá rovněž Pozemkový spolek Chaloupky je přírodní památka Dubová stráň.

Nachází se na převážně východně exponovaných svazích údolí Moravské Dyje na severním okraji města Dačice a představuje mimořádně zachovalá a druhově bohatá teplomilná listnatá lesní společenstva (především černýšové dubohabřiny) s výskytem řady vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. dymnivka nízká (Corydalis pumila), křivatec nejmenší (Gagea minima), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), třezalka horská (Hypericum montanum), krasec (Aphanisticus elongatus), tesařík (Saphanus piceus), lenec (Serropalpus barbatus), šestiočka (Dysdera ninnii) či cedivečka (Altella biuncata).

Původně křovinami porostlý svah, pravděpodobně s výraznou pastevní historií, byl v první polovině 20. stol. z velké části zalesněn dubem letním v souvislosti se zřízením bažantnice. V 70. letech pak byla střední část lokality ve třech pásech odlesněna z důvodu vybudování tranzitního plynovodu, čímž se vytvořila cenná bezlesá plocha, která samovolně zarůstala druhy mělkých půd či jiných ranných sukcesních stádií.

Pracovníci ZO ČSOP Kněžice zpracovali pro Krajský úřad Jihočeského kraje v roce 2008 entomologický průzkum lokality a zejména se pak podíleli na vytvoření plánu péče o tuto přírodní památku, který obsahuje řadu nových a v regionu dosud zřídka využívaných managementových opatření ve prospěch biodiverzity stávajících lesních porostů (výběrová těžba s ponecháním vysokých pařezů, vyhrabávání lesní opadanky, prosvětlování lesních lemů atd). Realizace těchto zásahů, jejichž vliv je pečlivě monitorován pomocí každoročního fytocenologického snímkování, byla umožněna díky vstřícnému postoji Lesní správy Český Rudolec. Aktivity Pozemkového spolku Chaloupky se od roku 2009 zaměřují především na bezlesou enklávu ve střední části lokality, kde je v souladu s plánem péče prováděna kombinace oplůtkové pastvy ovcí spolu s mozaikovitou sečí vlhčích partií v nivě řeky.

PP Dubová stráň (DA)

Jednou z mála lokalit na lesní půdě, k jejíž péči přispívá rovněž Pozemkový spolek Chaloupky je přírodní památka Dubová stráň.