Řečické rybníky (JH)

3.11.2017

Řečické rybníky (JH)

Lokalita Řečické rybníčky představuje soustavu několika malých vodních nádrží na horním toku Řečického potoka asi 10 km SZ města Dačice na jihovýchodním okraji přírodního parku Javořická vrchovina. Uvedené rybníčky byly obnoveny a rekonstruovány v letech 2008-09 v rámci projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí, jejichž investorem bylo občanské sdružení Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč.

Pracovníci ZO ČSOP Kněžice provádí nezávislý monitoring vývoje přírodních poměrů na lokalitě od doby realizace výše zmíněných projektů. Při namátkových sběrech zde byly zjištěny početné populace několika druhů obojživelníků a řada významných druhů bezobratlých živočichů (zejména vodních brouků a vážek) i cévnatých rostlin uvedených v červených seznamech ohrožených druhů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli navázat od roku 2012 spolupráci s investorem zmíněných projektů z OPŽP při obhospodařování a péči o předmětnou soustavu vodních nádrží na Řečickém potoce. 

Rostliny

 Řečické rybníky lze vzhledem k počtu deseti nalezených makrofyt řadit k regionálně nejvýznamnějším lokalitám s vodní vegetací. Polovina makrofyt - leknín bělostný (Nymphaea cancida), rdest alpský (Potamogeton alpinus), rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) a bublinatka jižní (Utricularia australis), je zařazena v Červeném seznamu cévnatých rostlin.

 Brouci

 Na sledovaných lokalitách bylo během průzkumu zjištěno celkem 52 druhů brouků, z nichž 6 je uvedeno v různých kategoriích červeného seznamu bezobratlých.

 K nejvýznamnějším druhům patří:

Dytiscus circumcinctus (NT) - lokální druh zachovalejších nádrží s hustou vegetací. V ČR se vyskytuje hojně zejména v jižních Čechách. Na lokalitě byl zjištěn na rybníku Pstruhovec a na Sádkách.

Laccophilus poecilus (VU) - lokální druh teplých oblastí, preferuje osluněné mělké nádrže s hustou vegetací. V ČR se vyskytuje zejména na jižní Moravě, jinde patří k vzácným druhům. Zjištěn byl jednotlivě na lokalitě Sádky.

Haliplus fulvus (VU) - lokální druh zachovalých mělkých nádrží s hustou vegetací. Na lokalitě Sádky se vyskytuje jednotlivě.

Hydrophilus atterimus (CR) - lokální druh hustě zarostlých nádrží s početným výskytem vodních šneků, které jsou hlavní potravou larev. Zjištěn byl hojný výskyt v nádržích na lokalitě Sádky.

Donacia cinerea (EN) - rákosníček s vazbou na orobinec, preferuje především hustě zarostlé tůně a nádrže s porosty orobince úzkolistého. Na vhodných lokalitách se vyskytuje někdy hromadně. Na sledované lokality byl zjištěn jednotlivě na ploše Sádky.

Donacia versicolorea (EN) - monofágní druh vázaný na rdest vzplývavý. V ČR se vyskytuje lokálně až hojně po celém území. Na lokalitě Sádky se vyskytuje jednotlivě v porostech živné rostliny.

Sádky v Řěčicích


Obojživelníci

 Významným zjištěním je přinejmenším výskyt populace čolka velkého (Triturus cristatus) a skokana ostronosého (Rana arvalis). Výskyt těchto druhů je součástí jejich plošného výskytu v západní části Českomoravské vrchoviny.

Z plazů byla ještěrka obecná (Lacerta agilis) zjištěna na hrázích sádek a užovka obojková (Natrix natrix) byla zaznamenána na sádkách a na hrázi Višťanského rybníka. Výskyt užovky obojkové je však pravděpodobný i v okolí dalších zkoumaných nádrží.

Řečické rybníky (JH)

Lokalita Řečické rybníčky představuje soustavu několika malých vodních nádrží na horním toku Řečického potoka asi 10 km SZ města Dačice.