PP Rybníky V Pouštích (JI)

8.11.2017

PP Rybníky V Pouštích (JI)

Lokalita se nachází přibližně 3,5 km východně od Třeště v přítokové části Lovětínského rybníka, který je součástí EVL a PP Rybníky V Pouštích. Lokalitu tvoří rašelinná louka o výměře něco přes 1 ha, která představuje poslední zbytek luční enklávy v rozsáhlém lesním komplexu, původně poměrně bohatém i na nelesní stanoviště.

Zřejmě nejcennější částí lokality je prameniště s bazickými vývěry, ve kterém je znám historický, regionálně velmi významný výskyt ostřice Carex davalliana. Na rašelinné louce pak rostou další významné druhy jako suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), jako tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice Carex diandra a Carex flava, jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa) či mechy Tomentypnum nitens a Hypnum pretense.

 Zmíněné prameniště bylo velmi ohroženo postupujícím náletem olše lepkavé, jehož podrost tvořila jen degradovaná vegetace s dominantními expanzivními druhy, biotop rašelinné louky na tomto místě v podstatě zanikl. Od roku 2011, kdy je tato lokalita v naší péči, zde byla realizována řada poměrně razantních zásahů, spočívajících především v odstranění náletu a ručním vytrhání výmladků olše, pokácení několika vzrostlých smrků a pravidelném mozaikovitém kosení bylinné vegetace.

 Díky těmto provedeným zásahům bylo na lokalitě obnoveno druhově pestré společenstvo rašelinných luk. Na louce navazující na litorální porosty Lovětínského rybníka byla také zjištěna velmi bohatá populace mravence rašelinného (Formica picea). Po dohodě s pracovníky lesní správy bylo v těchto místech rovněž umožněno odstranění části lesnických výsadeb smrku a osiky v blízkosti kolonií mravenců.

PP Rybníky V Pouštích (JI)

Lokalitu tvoří rašelinná louka o výměře něco přes 1 ha, která představuje poslední zbytek luční enklávy v rozsáhlém lesním komplexu, původně poměrně bohatém i na nelesní stanoviště.