PP Ptáčovské rybníky (TR)

8.11.2017

PP Ptáčovské rybníky (TR)

Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 2014 na ploše 30 ha. Je tvořeno třemi rybníky (Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch) a navazujícími suchomilnými trávníky a remízky v jejich okolí.

Lokalita se nachází v povodí řeky Jihlavy v Třebíčské kotlině asi 2 km severovýchodně od Třebíče a západně od Ptáčova v nadmořské výšce 425 - 443 m. Leží na rozhraní oblastí Českomoravské vrchoviny a Moravského podhůří Vysočiny.

Rybníky s pestrými bohatými břehovými porosty a na Novém Ptáčovském se dvěma malými ostrůvky jsou otevřeny do okolní krajiny, kde navazují sečené louky a krátkostébelné suché trávníky a křovinaté remízky. Pro některé druhy se jedná o jednu z mála nebo dokonce jedinou lokalitu jejich výskytu v Kraji Vysočina. K nejvýznamnějším druhům rostlin patří kriticky ohrožený smil písečný (Helichrysum arenarium), který roste na mělkých narušených půdách na nejsušších místech v okolí rybníků.

Bohaté pobřežní porosty rybníků tvořené orobincem, rákosem a dalšími mokřadními rostlinami poskytují vhodné podmínky pro život vodních ptáků. Extenzivně využívané rybníky nabízí dostatek potravy i možností pro hnízdění. Proto zde můžeme pozorovat téměř po celý rok stovky vodních ptáků, jako jsou např. husy velké (Anser anser), lysky černé (Fulica atra), z kachen zde běžně hnízdí kopřivka obecná (Anas strepera), polák chocholačka (Aythya fuligula) nebo polák velký (Aythya ferina). Lokalita je také významnou zastávkou pro táhnoucí ptáky v období jarního a podzimního tahu. Prosluněné mělčiny rybníků s hustou vegetací jsou prostředím pro jednu z našich nejohroženějších žab, kuňku ohnivou (Bombina bombina).

 Pestrá škála různých typů prostředí od rybníků, mokřadů až po stepní trávníky hostí mimořádně bohatá společenstva bezobratlých. Zjištěno zde bylo přes 400 druhů hmyzu a desítky druhů pavouků.

K těm nejvýznamnějším patří např. populace okáče kostřavového (Arethusana arethusa), slíďáka suchopárového (Alopecos striatipes) nebo mravence zrnojeda (Messor structor). Jedinou lokalitu v kraji Vysočina zde má např. střevlíček Patrobus australis, který žije v mokřadech. Hustě zarostlé mělčiny rybníků a tůní obývá náš největší vodní brouk vodomil velký (Hydrophilus piceus). Po mnoha desítkách let zde byl opět potvrzen výskyt jednoho z našich nekrásnějších motýlů, otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Na suchých travnatých plochách se běžně můžeme setkat s kudlankou nábožnou (Mantis religiosa).

 O nově vyhlášené území pečuje Kraj Vysočina. V posledních letech se zde provádějí především zásahy na podporu cenných suchomilných společenstev v okolí rybníků. Jedná se o kosení s důrazem na potlačení nežádoucích expanzivních druhů a pastvu skotu.

PP Ptáčovské rybníky (TR)

Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 2014 na ploše 30 ha. Je tvořeno třemi rybníky (Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch) a navazujícími suchomilnými trávníky a remízky v jejich okolí.