PP Jalovec (TR)

22.11.2017

PP Jalovec (TR)

PP Jalovec chrání zbytky přirozených podhorských pastvin s jalovcem obecným (Juniperus communis). Jedná se o významnou lokalitu hořcovitých rostlin na Českomoravské vrchovině, neboť zde rostou hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), hořeček nahořklý (G. amarella) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).

Další vzácnou rostlinou je pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) nebo vítod chocholatý (Polygala comosa). Na jaře zde kvetou desítky tisíc prvosenek.

Území bylo využíváno jako pastvina, jejíž zbytky se nachází poblíž rekreačních objektů nad svahem sjezdovky. Ještě v 50. letech 20. století byla lokalita součástí rozsáhlých pastvin táhnoucích se od Číchova až na Jalovec. Část bývalých pastvin byla později zalesněna, část zarostla náletem a zachována byla tak pouze část tvořící sjezdovku a plocha bývalého lůmku na horním okraji sjezdovky. Již nejméně 20 let zde probíhají snahy o zachování populace hořečku mnohotvarého českého. V posledních zhruba 10 letech je lokalita ovlivňována budováním technických zařízení sjezdovky a umělým zasněžováním svahu.

Lokalita se udržuje kosením a pastvou ovcí.

Pcháč bezlodyžný


vzácný obyvatel Jalovce

Luční fauna je poměrně bohatá. Vyskytují se zde typické druhy denních motýlů suchých luk a pastvin jako např. modrásek lesní (Cyaniris semiargus), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), otakárek fenyklový (Papilio machaon). Vzácně byl zaznamenán výskyt modráska jetelového (Polyommatus bellargus). Pravidelně je zjišťován výskyt ohniváčka černočerného (Lycaena dispar). Na místech s řídkou vegetací byl zjištěn výskyt majky obecné (Meloe proscarabaeus). V trusu ovcí byl zjištěn vzácný hnojník Aphodius scrutator. Z obratlovců patří k hojným druhům ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), vzácně pak také užovka hladká (Coreonella austriaca). Z ptáků patří k typickým druhů linduška lesní (Anthus trivialis) a v porostech jalovců hnízdící konopka obecná (Carduelis canabina).

PP Jalovec (TR)

PP Jalovec chrání zbytky přirozených podhorských pastvin s jalovcem obecným. Jedná se o významnou lokalitu hořcovitých rostlin na Českomoravské vrchovině.