Uhřínovická alej (JI)

17.11.2017

Uhřínovická alej (JI)

Uhřínovická alej se nachází v katastru obce Brtnice v nadmořské výšce zhruba v rozmezí 490 m.n.m. až 550 m.n.n. Jedná se o staré ovocné stromořadí, které vede podél silnice z Brtnice do Uhřínovic. Nejčastěji zastoupeným ovocným druhem je jabloň, dále pak několik hrušní a třešní.

Historie a současnost

Od místních pamětníků bylo zjištěno, že alej byla patrně vysázena okolo roku 1930, v době kdy Brtnici vlastnil hrabě Manfréd Collalto. Rod Collalto et San Salvatore vlastnil Brtnici od roku 1623 až do roku 1945. Kdo přesně výsadbu provedl se nepodařilo zjistit. Dle místních pamětníků to byl zdejší učitel se svými žáky.

V letech 1998-2000 probíhala v rámci diplomové práce studentky ZF MZLU Brno v "Uhřínovické aleji" evidence jádrových dřevin. Celkem bylo zaevidováno 98 stromů starých přibližně 50-70 let. Jednalo se o 92 jabloní, 3 hrušně, 2 třešně a 1 švestku. U většiny stromů se podařilo určit odrůdu, u některých stromů to vzhledem k nepřítomnosti vhodných vzorků nebylo možno uskutečnit. Na odrůdové skladbě se podílí nejvíce tyto 4 odrůdy: Coulonova reneta, Studničné, Strýmka a Kardinál žíhaný. Dále jsou častěji zastoupeny tyto odrůdy: Boikovo, Parména zlatá, Šampaňská reneta, Baumannova reneta, Jadernička moravská, Ochranovské, Bernské růžové, Charlamovski, Eduard VII. a Gdánský hranáč. Ostatní odrůdy se vyskytují v menším rozsahu, pouze jeden či dva stromy v celém stromořadí.

 V dubnu 2000 se za účasti ZO ČSOP Kněžice a studentů a odborníků ZF MZLU Brno a Lednice uskutečnil zmlazovací řez na vybraných stromech. Pod odborným vedením Doc. Ing. Vojtěcha Řezníčka CSc. Byly odstraněny suché, nemocné, křížící se a zahušťující se větve. Ošetřeno bylo celkem 83 stromů. Zdravotní stav a celkový estetický vzhled celého stromořadí se tímto výrazně zlepšil. V roce 2008 byly do "Uhřínovické aleje" dosazeny nové ovocné stromy. Na podzim roku 2010 byla v dolní části stromořadí provedena údržba podrostu. Studenti střední odborné školy v Třešti a pracovníci ZO ČSOP Kněžice vyřezali a odvezli náletové dřeviny, čímž se zvýšila estetická hodnota tohoto krajinotvorného prvku. V roce 2016 a 2017 byly pracovníky ZO ČSOP Kněžice na části stromořadí vyřezány náletové dřeviny.

 Do budoucna je plánováno další vyřezávání náletových dřevin a odborné ošetření vybraných starých ovocných dřevin.

Uhřínovická alej (JI)

Uhřínovická alej se nachází v katastru obce Brtnice v nadmořské výšce zhruba v rozmezí 490 m.n.m. až 550 m.n.n. Jedná se o staré ovocné stromořadí, které vede podél silnice z Brtnice do Uhřínovic.