PP Jersínská stráň (JI)

8.11.2017

PP Jersínská stráň (JI)

Chráněné území se nachází na svahu západní expozice v údolí přítoku Balinky na okraji obce Jersín. Jedná se o zachovalou stráň suchomilných travinobylinných společenstev.

V severní části lokality v nejlépe zachovalém porostu se vyskytoval hořeček mnohotvarý český. Od roku 2007 bohužel nebyla nalezena kvetoucí rostlina. Ze zajímavějších druhů zde roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), pavinec horský (Jasione montana), chmerk roční (Sclerathus annuus).

Lokalita byla v minulosti využívána jako pastvina. V 90. letech byla velká část zalesněna smrky. V roce 2005 přešlo vlastnictví na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která nyní zajišťuje péči. Právě v roce 2005 byly odstraněny vzrostlé a zapojené smrky. Na území se také negativné projevuje sousedství s ornou půdou na horní hraně stráně.

 V létě po stráni poletuje perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), otakárek fenyklový (Papilio machaon), lezou tesaříci Saperda populneaOberea oculata, Agaphantia intermedia, klikoroh Liparus coronatus. V březnu 2017 jsme při vyhrabávání stařiny napočítali 16 druhů ptáků např. hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), budníček větší (Phylloscopus trochilus), krkavec velký (Corvus corax).

PP Jersínská stráň (JI)

Chráněné území se nachází na svahu západní expozice v údolí přítoku Balinky na okraji obce Jersín. Jedná se o zachovalou stráň suchomilných travinobylinných společenstev.