Šamonín (JI)

20.11.2017

Šamonín (JI)

V letech 2010 - 2011 byl v k.ú. Brtnice na Jihlavsku realizován městem Brtnice projekt v nivě říčky Brtnice na výstavbu tůní pro podporu mokřadních živočichů a rostlin.

Tůně byly vybudovány zahloubením do terénu na louce nad rybníkem v nivě říčky Brtnice ve vzdálenosti cca 50 - 100 m od vlastního toku. Jejich velikost je přibližně 3500 m2, mají tvar dvou oválů spojených úzkým kanálem. Hloubka tůní je v nejhlubších místech cca 1,2 m. Na drobném přítoku Brtnice nad tůněmi bylo vybudováno hradítko, od kterého vede mělká deprese umožňující napouštění tůní v případě nízkého stavu vody.

Od vybudování tůní a jejich napuštění v roce 2010 byla uzavřena dohoda mezi městem Brtnice a ZO ČSOP Kněžice o spolupráci v lokalitě Šamonín, jejímž cílem bylo mimo jiné zajištění vhodné péče o tůně, která by přispěla k dosažení optimální funkčnosti vytvořeného mokřadního biotopu. Součástí dohody byl rovněž pravidelný monitoring biodiverzity a vývoje v lokalitě. Na lokalitě byl od roku 2011 sledován stav vegetace litorálních porostů a vodních mokrofyt, druhové složení a početnost obojživelníků a vodního hmyzu. Následně byly plánovány a realizovány praktické zásahy v zimním období spočívající v redukci porostů orobince širolistého a náletů dřevin.

Nové tůně


lokalita po pokosení orobince

V prvním roce po napuštění došlo na lokalitě k poměrně překvapivému a rychlému rozvoji vodní vegetace. V tůních se objevily semenáče rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) a menší porosty ponořených druhů rdestů, zejména rdestu kadeřavého. Jednotlivě se začaly objevovat porosty zevarů a žabníku jitrocelového.

Z obojživelníků byla lokalita již v prvním roce po napuštění osídlena bohatou populací čolka obecného, jednotlivě byl zjištěn výskyt ropuchy obecné, rosničky zelené a zelených skokanů. V roce 2012 byl již zaznamenán hojný výskyt ropuchy obecné a její masivní rozmnožování, stejně jako nárůst početnosti zelených skokanů na desítky až stovky jedinců. Lokalita také rychle osídlena vážkami, zaznamenán byl výskyt některých vzácnějších druhů jako je vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), šídlo červené (Aeshna isosceles) nebo šidélko menší (Ischnura pumilio). Celkem bylo na lokalitě zjištěno 15 druhů vážek. Z vodních brouků byl zaznamenán výskyt řady běžných eurytopních druhů. Poměrně překvapivá byla rychlé kolonizace vodních rostlin rákosníčky (mandelinky z podčeledi Donaciinae). V roce 2012 byl zjištěn poměrně hojný výskyt 2 druhů uvedených v Červeném seznamu - Donacia versicolorea vázaná na rdest vzplývavý a D. cinerea žijící na orobinci.

V roce 2012 došlo patrně při vypouštění menšího rybníčku na vodoteči nad tůněmi k průniku ryb do tůní a rychlému osídlení tůní populací střevličky východníV roce 2013 došlo k prudkému nárůstu populace střevličky, což vedlo k okamžitému zhoršení kvality vody. Voda byla od jara zcela neprůhledná, což vedlo i k omezení porostů orobince, které v hlubších místech jen minimálně obrůstaly. V roce 2013 byl zaznamenán výrazně slabší výskyt všech druhů obojživelníků i většiny druhů vážek. Na lokalitě se výskyt střevličky bodhužel nepodařilo eliminovat ani v dalších letech a tak v současné době pracujeme na projektu, který by celé území revitalizoval a zlepšil tak podmínky pro vodní organizmy.

Donacia versicolorea


vzácný krasavec na listu rdestu vzplývavého

Velmi rychlý sukcesní vývoj tůní po jejich napuštění naznačoval velký potenciál nově vzniklé lokality pro biodiverzitu mokřadních a vodních společenstev. Díky dohodě s vlastníkem se podařilo zajistit i vhodný management, který výrazně přispívá k zajištění funkčnosti tůní. Bohužel díky kolonizaci prostředí populací invazní střevličky východní bylo prostředí tůní výrazně narušeno a možnosti jejich regulace jsou minimální. Tůně nelze vypustit a vzhledem k jejich velikosti a charakteru ani snadno vyčerpat. Vzhledem k hloubce přes 1 m nedochází ani k jejich promrzání, a tak nelze předpokládat vymizení populace střevličky východní.

V roce 2014 zařadila ZO ČSOP Kněžice zařadit tuto lokalitu do seznamu nejohroženějších mokřadních biotopů v péči pozemkových spolků a od března 2015 do dubna 2016 byla péče o tůně u rybníka Šamonín financována z projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V březnu 2015 byly odstraněny nálety vrb na březích tůní o rozloze 0,1 ha a veškerá hmota byla zlikvidována. V říjnu 2015 proběhla likvidace orobince. Pokosená hmota z břehových porostů byla v listopadu použita na tvorbu zimoviště pro obojživelníky ve formě kompostu. Orobinec rostoucí v tůních byl na zamrzlé vodní hladině pokosen v lednu 2016. V tůních proběhlo v termínu od srpna do listopadu tlumení střevličky východní odlovem za pomocí vrší s návnadou. Během krátkého zamrznutí tůní v lednu 2016 nedošlo k úplnému promrznutí tůní, což by mohlo mít vliv na populaci střevličky výhodní. Plánujeme se pokusit tůně ještě vyčerpat.

Šamonín (JI)

Tůně v údolí řeky Brtnice, vybudované pro podporu mokřadních živočichů a rostlin.