Strážka, Okříšky (TR)

17.11.2017

Strážka, Okříšky (TR)

Lokalita se nachází cca 1 km J od obce Okříšky na kótě Strážka. Jedná se o fragmenty suchých trávníků na jižně exponovaných svazích.

Na lokalitě se vyskytují poměrně dobře zachovalá společenstva suchých trávníků s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Strážka dlouho unikala naší pozornosti, okolo jsme jezdili téměř denně, ale nikdy tam nezašli. Až na tip paní z Okříšek, která pracovala na Chaloupkách, jsme vyrazili na obhlídku. Vlastníci pozemků na Strážce nám jsou naklonění a tak sečeme trávu a lehce prořezáváme křoviny.

 K nejvýznamnějším druhům rostlin patří modřenec chocholatý a rozrazil rozprostřený, které zde dosahují mezního výskytu v oblasti Třebíčska. K dalším významným druhům patří mařinka psí, bojínek tuhý nebo pupava obecná. Z živočichů byl zjištěn výskyt modráska jetelového, modráska lesního, poblíž lokality byl pozorován otakárek ovocný. K hojným druhům zde patří kudlanka nábožná, kozlíček Calamobius filum nebo krasec Trachys fragariae. V křovinách hnízdí ťuhýk obecný, pěnice pokřovní nebo pěnice černohlavá. Lokalita je ohrožena degradací vlivem hromadění stařiny a zarůstáním náletovými dřevinami. Část lokality byla v minulosti zalesněna borovicí lesní.

Strážka, Okříšky (TR)

Lokalita se nachází cca 1 km J od obce Okříšky na kótě Strážka. Jedná se o fragmenty suchých trávníků na jižně exponovaných svazích.