Salátův kopec (TR)

20.11.2017

Salátův kopec (TR)

Jedná se historickou pastvinu v okolí vrcholu Salátova kopce u Zašovic v okrese Třebíč. Celková rozloha tradičních pastvin je 8 ha. Pastva byla na Salátově kopci provozovaná téměř nepřetržitě po několik staletí, ustala až v roce 2007.

V posledních desetiletích, kdy se pásly na kopci už jen krávy, byla však již málo intenzivní a lokalita začala zarůstat křovinami. V některých plochách došlo k téměř úplnému zapojení porostů hlohů a trnky, které by byly pro pasoucí se zvířata zcela neprůchodné. Proto bylo nutné nejprve provést zpřístupnění těchto ploch vyřezáním dřevina a následně kontrolovat jejich zmlazování. Vzhledem k výskytu některých významných druhů ptáků vázaných na křoviny, jako je ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo strnad luční (Emberiza calandra), bylo vhodné ponechat část křoviny v podobě mozaiky solitérních keřů v pastvině, která bude ve vhodném stavu udržována pastvou ovcí. Obnova pastvy na co největší ploše, které musí předcházet proředění porostů náletových dřevin a křovin, je důležitá pro uchování mimořádné přírodní hodnoty tohoto území.

Pozitivním příkladem je "znovuobjevení" hořečku českého v roce 2011, který zde téměř 10 let nebyl zjištěn, což naznačuje, že při správném způsobu obhospodařování lze doufat v návrat i těch nejvzácnějších druhů. Další dva vykvetly v roce 2017. Lokalita je biotopem významných chráněných a ohrožených rostlin - hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox bohemica), jalovec obecný (Juniperus communis), kociánek dvoudomý(Anntenaria dioica). K dalším zajímavým druhům patří prvosenka jarní (Primula veris), jejíž výskyt je v rámci regionu výjimečný, pampeliška červenoplodá (Taraxacum erythrospermum) nebo rozrazil jarní (Veronica verna).

Salátův kopec


Pestrá mozaika suchých trávníků a křovin

Podrobný průzkum hmyzu a pavouků na lokalitě potvrdil výskyt celkem 279 druhů. Z toho bylo 169 druhů brouků, 35 druhů denních motýlů, 7 druhů vřetenušek a 68 druhů pavouků. K nejnápadnějším patří někteří velcí brouci, jako např. majka obecná (Meloe proscarabaeus), která se vyvíjí v hnízdech samotářských včel, teplomilný prskavec menší (Brachynus explodens). K vzácným teplomilným druhům patří krasec polník třezalkový (Agrilus hyperici). Pestré společenstvo denních motýlů je závislé na bohatě kvetoucích porostech bylin. Početné jsou zde populace regionálně významných druhů jako je modrásek lesní (Cyaniris semiargus), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), nebo soumračník čárkovaný (Hesperia comma). Mimořádný je počet zjištěných druhů vřetenušek a zejména početná populace vřetenušky kozincové (Zygaena ephialtes), vzácně byla nalezena mizející vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae).

Na lokalitě jsme vyřezali asi 0,5 ha křovin a celou sezónu (od dubna do listopadu) postupně spásáme celou oblast kopce. V roce 2017 jsme ve spolupráci s obcí Zašovice umístili na vrcholu panoramatické cedule, kde je popsán výhled do okolí.

Salátův kopec (TR)

Jedná se historickou pastvinu v okolí vrcholu Salátova kopce u Zašovic v okrese Třebíč. Celková rozloha tradičních pastvin je 8 ha. Pastva byla na Salátově kopci provozovaná téměř nepřetržitě po několik staletí, ustala až v roce 2007.