Zahájení projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

15.9.2021

Právě se zozbíhají aktivity v rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. Cílem tohoto projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní. Naše základní organizace se zaměřila na podpuru populace čolka velkého v okolí naší základny v Radoníně na Třebíčsku. Naplánována je obnava nebo vybudování tůní, údržba podmáčených luk a pastvin a budování zimovišť pro obojživelníky.

Nositelem projektu je Český svaz ochránců přírody, naše základní organizace je jedním z partnerů projektu.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

ww.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org