Aktuality

Co nového v projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

25.1.2022

V průběhu října až prosince 2021 byly zahájeny práce na naší části projektu. Věnovali jsme se zlepšování podmínek na podmáčených loukách a mokřadech v nivě Radonínského potoka u naší základny v Radoníně.

Zahájení projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

15.9.2021

Právě se zozbíhají aktivity v rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. Cílem tohoto projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní. Naše základní organizace se zaměřila na podpuru populace čolka velkého v okolí naší základny v Radoníně na Třebíčsku. Naplánována je obnava nebo vybudování tůní, údržba podmáčených luk a pastvin a budování zimovišť pro obojživelníky.

Startuje projekt "Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

15.9.2021

Naše organizace je zapojena do projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků jehož cílem je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin. Jednou z lokalit, které jsou součástí tohoto projektu jsou stepní trávníky v okolí městyse Vladislav na Třebíčsku. V příštích třech letech zde bude na několika místech probíhat obnova stepních společenstev. Budeme provádet kosení suchých trávníků, odstraňování křovin a hubení akátu.

Environmentální management na louce pod Urbánkovým paloukem

2.5.2020

V roce 2016 odkoupilo sdružení ČSOP Kněžice část mokřadního biotopu na loukách pod Urbánkovým paloukem. Jedná se o zamokřenou lokalitu o rozloze asi 0,7 ha, jejíž součástí je i menší vodní plocha o velikosti 230 m2. V témže roce byl na lokalitě proveden podrobný průzkum bezobratlých, při kterém bylo zjištěno 122 druhů brouků, 39 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek a 86 druhů pavouků. V letošním roce se naší organizaci podařilo získat finanční podporu, z programu Blíž přírodě, na různá environmentálně – technická opatření, která spočívají zejména ve vybudování dvou drobných tůní, odstranění náletových dřevin a v částečném přehrazení malého vodního toku, čímž dojde k mírnému zvýšení hladiny spodní vody na části lokality a zachování mokřadního charakteru území. V rámci péče bude na lokalitě probíhat také běžný management v podobě kosení a úklidu pokosené hmoty. Všechna tato opatření poslouží k zachování, či zvýšení zdejší mokřadní biodiverzity. V návaznosti na průzkum bezobratlých proběhne i monitoring obratlovců, zejména obojživelníků, plazů a ptáků. Pozorováni už zde byli např: bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či ropucha obecná (Bufo bufo)

Přírodní skvost na radonínsku

30.4.2020

V blízkosti malé obce Radonín na třebíčsku se nachází vodní plocha plná života. Jedná se o menší rybník mokřadního charakteru, z dobře rozvinutým litorálním pásmem, vhodným pro obojživelníky a vodní ptáky. Rybník je hospodářsky využíván pro odchov rybího plůdku, čímž by mohla být zdejší fauna ohrožena. Nicméně momentálně zde žije celá řada zajímavých druhů obojživelníků včetně kriticky ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus). Dalšími druhy vyskytujícími se na této lokalitě, jsou čolek horský, čolek obecný (desítky jedinců od každého druhu), skokan hnědý, skokan krátkonohý a ropucha obecná. Z ptačích návštěvníků sem občas zavítá potápka malá, či potápka roháč, častěji jsou k vidění kachny divoké. Vyskytuje se zde i bekasina otavní. Nejen samotný rybník, ale i jeho blízké okolí je vhodným biotopem pro tamní faunu. Odtok je tvořen meandrujícím potokem s mnoha drobnými tůňkami a úkryty, vytvářejícími vhodné prostředí pro jarní i podzimní migraci obojživelníků. Pokud chcete vyrazit na procházku, rybník Fišovec je ideálním místem pro ty, kteří mají rádi přírodu a její zvířecí obyvatele.

Péče o přírodní rezervaci Na Podlesích

2.9.2019

Rezervace se nachází v nivě potoka Stráž, asi 1 km jižně od obce Hrutov. Na ploše necelých dvou hektarů žije celá řada ohrožených živočichů a rostlin. Každoročně je prováděna péče o tuto lokalitu spočívající v kosení a odstranění pokosené hmoty a rovněž odstranění náletových dřevin.