Vladislav (TR)

21.11.2017

Vladislav (TR)

V okolí Vladislavi na Třebíčsku se zachovaly rozsáhlé plochy stepních lokalit na strmých svazích v údolí řeky Jihlavy. Přesto, že se jedná v regionálním měřítku o mimořádně významnou lokalitu, nemá žádnou formu ochrany ani zde neprobíhaly žádné ochranářské zásahy.

Protože tradiční obhospodařování na většině přírodně cenných ploch již dávno zaniklo, dochází postupně k rozrůstání křovin a degradaci stepních trávníků. V roce 2009 a 2010 proběhl z prostředků Fondu Vysočiny komplexní průzkum flóry a fauny, který by měl složit mimo jiné k určení hlavních cílů v ochraně a péči o toto území.
V roce 2010 byly provedeny první zásahy na ploše zhruba 1 ha, které byly podpořeny z Programu péče o krajinu. Důležitým partnerem v území je městys Vladislav, který je vlastníkem velké části nejcennějších ploch. Díky vstřícnému postoji a podpoře ze strany vedení městyse je možné uvažovat o postupném rozšiřování péče na další plochy a dlouhodobé perspektivě ochranářských aktivit v tomto území.

Protější svah


vypadá taky skvěle i bez péče

Lokalita, kde proběhly první zásahy v podobě kosení a odstraňování náletu se nachází v údolí na západním okraji Vladislavi. Jedná se o skalní stepi a suché trávníky na hraně říčního údolí nad železniční tratí. Lokalita, která v minulosti byla přepásána, je řadu let bez údržby a postupně zarůstá náletem dřevin. Vyskytuje se zde řada významných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Např. smil písečný (Helichrysum areanrium), sesel sivý (Seseli osseum), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), majka obecná (Meloe proscarabaeus), mravenec zrnokaz (Messor structor), stepník rudý (Eresus kollari), soumračník skořicový (Spialia sertorius) nebo okáč kostřavový (Arethusana arethusa).

V červnu 2017 jsme na lokalitě pozorovali asi 5 jedinců soumračníka skořicového. Jedná se o největší počet od počátku naší péče o tento kousek stepi. Podařilo se rozšířit mu bydlení tím, že jsme na bývalou skládku zeminy navršili pokosenou trávu ze stepi. Na původní hlušině se vysemenil krvavec menší, což je právě živná rostlina housenky soumračníka. Místo škaredě zarostlé plochy tak vzniká pokračování stepi se spoustou pěkných kytiček, motýlů a dalších obyvatel.

Vladislav (TR)

V okolí Vladislavi na Třebíčsku se zachovaly rozsáhlé plochy stepních lokalit na strmých svazích v údolí řeky Jihlavy.