Stráně u Opatova (TR)

21.11.2017

Stráně u Opatova (TR)

Lokalita se nachází asi 2 km severně od Opatova na Moravě. Jedná se o prudké svahy nad silnicí v údolí drobného bočního přítoku říčky Brtnice.

V minulosti sloužily travnaté stráně k pastvě ovcí, ještě do poloviny 90. let 20. st. byly stráně pravidelně koseny. Posledních zhruba 15 let stráně postupně zarůstaly a dříve květnaté louky se postupně měnily na porosty kopřiv a třtiny křovištní. Od roku 2008 zde byla zahájena péče, která by měla navázat na dřívější využití jako zdroj sena pro chov ovcí. Uvažuje se také o obnově pastvy ovcí. Největším problémem je zde ruderalizace vlivem splachu z okolních polí, která způsobila značný rozvoj porostů kopřiv a kerblíku lesního. V současné době se sice na lokalitě nevyskytují žádné chráněné nebo ohrožené druhy rostlin, ale zajímavá jsou pro tento kraj typická rostlinná společenstva podhorských suchých trávníků a pastvin.

Prudké stráně


posečou jen speciální stroje, nebo my, křoviňáky a kosy

V nejzachovalejších místech roste smělek jehlancový (Koeleria pyramidata), mateřídoušky nebo chrastavec rolní (Knautia ravensis). Květnaté stráně obývá několik zajímavějších druhů denních motýlů, jako je modrásek lesní (Cyaniris semiargus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) nebo prleťovec nejmenší (Boloria dia).

 Zjištěno zde bylo také několik druhů vřetenušek např. vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis) nebo vřetenuška pětitečná (Zygaena lonicerae).

 K zajímavostem patří výskyt houby květnatce Archerova (Clathrus archeri). Kosení lokality je prováděnou mozaikovitým způsobem, kdy jsou vynechávána květnatá místa pro možnost dokončení vývoje hmyzu a jako zdroj nektaru pro motýly a včely. Ruderalizovaná místa a plochy s třtinou se kosí dvakrát ročně.

 
 

Stráně u Opatova (TR)

Lokalita se nachází asi 2 km severně od Opatova na Moravě. Jedná se o prudké svahy nad silnicí v údolí drobného bočního přítoku říčky Brtnice.