Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

17.11.2017

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně od centra obce Krasonice. Jedná se o bývalý selský lom na vápenec, odlámaný na rulové podloží a v okrajových částech s přítomností překryvů sprašových hlín. Lokalita je regionálně ojedinělým ostrovem suchých trávníků a lemů vázaných na bázemi bohatší podklady.

Floristicky je výjimečná výskytem v regionu ojedinělých, vzácných a ohrožených druhů rostlin, především zárazy žluté (Orobanche lutea), vratičky měsíční (Botrichium lunaria), omanu vrbolistého (Inula salicina), modřence chocholatého (Muscari comosum) či sesele ročního (Seseli annuum) aj. Z vegetačního pohledu se jedná zřejmě o poslední zachovalý výskyt širokolistých suchých trávníků sv. Bromion nejen na horním toku Želetavky, ale v celém širším regionu této části Českomoravské vrchoviny.

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 149 druhů brouků, z nichž 7 je zařazeno v červeném seznamu bezobratlých a 5 patří mezi zvláště chráněné druhy dle vyhl. 395/92. Lokalita i přes svou malou rozlohu představuje díky pestré mozaice biotopů významnou lokalitu hmyzu charakteristickou výskytem celé řady teplomilných prvků pronikajících údolím Želetavky do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny. K významným teplomilným druhům patří např. prskavec Brachinus explodens, vruboun Valgus hemipterus, tesařík Calamobius filum nebo nosatec Pseudorchestes pratensis. Velmi pestrá jsou z hlediska výskytu brouků zejména společenstva se suchomilnou vegetací. K ohroženým druhům zjištěným na lokalitě patří např. štítonoš Cassida pannonica s vazbou na chrpy a klikoroh Liparus coronatus, který žije na bedrníku obecném. Vzácně byl zjištěn také výskyt majky obecné (Meloe proscarabaeus). Ze saproxylických druhů byly zjištěny dva významnější druhy s vývojem ve vrbách: krasec Ovalisia divestesařík pižmový (Aromia moschata).

Lůmek u Maškova mlýna


pestrá mozaika biotopů

Zaznamenáno zde bylo celkem 37 druhů denních motýlů a 5 druhů vřetenušek. Jedná se jednak o běžné druhy nelesních stanovišť, ale zjištěny byly také některé druhy charakteristické pro zachovalší přírodní biotopy. K druhům suchých trávníků a křovin patří perleťovec nejmenší (Boloria dia), ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus),

okáč bojínkový (Melanargia galathea), soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes) nebo vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis). K významnějším teplomilným druhům suchých biotopů s řídkou vegetací patří modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), který se hojněji vyskytuje nejblíže v údolí Želetavky u Lubnic a na Moravskobudějovicku. Podobně je rozšířen také ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), který se vyvíjí na osluněných keřích trnky.

pastva v Lůmku

Zajímavý je také výskyt některých druhů vlhkých luk jako je perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus).

 Na lokalitě probíhá postupná likvidace dřevin a obnova suchomilných společenstev. Každoročně zde probíhá oplůtková pastva ovcí a kosení. V roce 2013 se podařilo část pozemků odkoupit od soukromého vlastníka, zbytek pozemků patří obci Krasonice.

Lůmek u Maškova mlýna, Krasonice (JI)

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Želetavky 1,75 km jihovýchodně od centra obce Krasonice. Jedná se o bývalý selský lom na vápenec, odlámaný na rulové podloží a v okrajových částech s přítomností překryvů sprašových hlín.