Péče o přírodní rezervaci Na Podlesích

2.9.2019

Péče o přírodní rezervaci Na Podlesích

Rezervace se nachází v nivě potoka Stráž, asi 1 km jižně od obce Hrutov. Na ploše necelých dvou hektarů žije celá řada ohrožených živočichů a rostlin. Každoročně je prováděna péče o tuto lokalitu spočívající v kosení a odstranění pokosené hmoty a rovněž odstranění náletových dřevin.

V letošním roce bylo do péče zahrnuto také vybudování drobných vodních tůní, které se zde dříve nacházely, ale postupem času došlo k jejich zazemnění. Tůně mají sloužit jako biotop pro obojživelníky a další vodní organismy. Dříve byla v rezervaci populace kuňky obecné (Bombina bombina), avšak po zániku tůní zcela zmizela, dnes se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo Bufo), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a skokan hnědý (Rana temporaria). Drobné tůně často využívají ke sběru potravy také bekasiny otavní. Dalším důležitým zásahem v rezervaci je odvodňovací kanál sloužící pro odvod přebytečné vody přitékající z okolních polí. Tato voda obsahuje velké množství živin využívaných v zemědělství, které podporují růst ruderálních společenstev, která jsou v rezervaci nežádoucí. Kanál je tak vhodnou terénní úpravou pro zachování původní rostlinné diverzity.