Environmentální management na louce pod Urbánkovým paloukem

2.5.2020

Environmentální management na louce pod Urbánkovým paloukem

V roce 2016 odkoupilo sdružení ČSOP Kněžice část mokřadního biotopu na loukách pod Urbánkovým paloukem. Jedná se o zamokřenou lokalitu o rozloze asi 0,7 ha, jejíž součástí je i menší vodní plocha o velikosti 230 m2. V témže roce byl na lokalitě proveden podrobný průzkum bezobratlých, při kterém bylo zjištěno 122 druhů brouků, 39 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek a 86 druhů pavouků. V letošním roce se naší organizaci podařilo získat finanční podporu, z programu Blíž přírodě, na různá environmentálně – technická opatření, která spočívají zejména ve vybudování dvou drobných tůní, odstranění náletových dřevin a v částečném přehrazení malého vodního toku, čímž dojde k mírnému zvýšení hladiny spodní vody na části lokality a zachování mokřadního charakteru území. V rámci péče bude na lokalitě probíhat také běžný management v podobě kosení a úklidu pokosené hmoty. Všechna tato opatření poslouží k zachování, či zvýšení zdejší mokřadní biodiverzity. V návaznosti na průzkum bezobratlých proběhne i monitoring obratlovců, zejména obojživelníků, plazů a ptáků. Pozorováni už zde byli např: bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či ropucha obecná (Bufo bufo)