Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky (2014-2015)

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska. Jedná se o poslední oblast, kde se v rámci celého regionu zachoval velký počet xerotermních společenstev vázaných na jižně, jihovýchodně a jihozápadně orientované svahy údolí. Ve vegetaci suchých trávníků se zde setkávají druhy podhorských krátkostébelných trávníků s teplomilnými druhy na hlubších půdách. Tyto typy trávníků byly v minulosti zřejmě typické pro celou oblast povodí Moravské Dyje, ale do současnosti se jich zachoval pouhý zlomek (zalesnění, sukcese křovin, ruderalizace a degradace vlivem dlouhodobé absence hospodaření apod.). Ve vyšší koncentraci a rozloze se zachovaly jen ve výše zmíněné oblasti. Vlivem absence údržby těchto trávníků, které jsou konvenčními zemědělskými postupy jen obtížně obhospodařovatelné a tlakem na zalesňování tohoto typu stanoviš, se jedná v současnosti o jedny z nejohroženějších typů vegetace nejen ve výše zmíněném regionu.


Projekt "Záchrana společenstev suchých trávníků v údolí Vápovky", jehož nositelem je nezisková organizace Alka Wildlfe, o.p.s. a ZO ČSOP Kněžice je partnerem, byl realizován v letech 2014-2015 na celkové ploše 4,54 ha na pěti oddělených lokalitách v k.ú. Bílkov, Jersice a Červený Hrádek u Dačic. Ve všech případech se jedná o suché stráně v údolí vodního toku, které nebyly dlouhodobě obhospodařované. Projekt byl podán do Operačního programu životního prostředí a spočívá především v obnově šetrného hospodaření na výše jmenovaných lokalitách.


Jedná se o tato opatření:

1) Asanační opatření- selektivní probírka náletových dřevin a odstranění stařiny

2) Pravidelná péče- pastva ovcí a kosení


V rámci projektu byl plánován monitoring vlivu prováděných opatření na nejvýznamnější skupiny živočichů a rostlinná společenstva. Byl proveden základní průzkum stávajícího/počátečního stavu lokalit z hlediska vybraných skupin organismů. Plánován byl i monitoring v průběhu následné péče po ukončení projektu, aby se srovnáním výsledků jednotlivých průzkumů mohl zhodnotit vliv provedených opatření a pravidelné péče na biodiversitu lokalit.

Dále byl proveden:

1) Monitoring rostlinných společenstev a druhů

2) Monitoring vybraných druhů bezobratlých

3) Monitoring ptáků

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281