Profily odborníků

Profily odborníků


Ing. Václav Křivan - vedoucí ZO ČSOP Kněžice a odborný pracovník

• Studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, Využívání a ochrana zemědělské krajiny (1995-2000)

• Správa CHKO Třeboňsko (2000-2003) - odborný pracovník OP (Natura 2000, plány péče o MZCHÚ, management)

• Správa NP Podyjí (2004-2007) - odborný pracovník - zoolog (zoologie, Natura 2000, management)

• Od roku 2000 práce na entomologických průzkumech a posudcích pro ochranu přírody, od roku 2005 monitoring vybraných evropsky významných druhů hmyzu (jasoň dymnivkový, klínatka rohatá a žlutonohá, brouci, …)

• Od roku 2008 entomologické inventarizační průzkumy, plány péče, odborné posudky v oblasti entomologie.

Specializace: brouci, motýli, vážky, ptáci, pastviny, xerotermní trávníky, světlé lesy; péče o lokality zaměřená na bezobratlé živočichy.


Mgr. Aleš Jelínek - odborný pracovník

• Studium na PřF Ostravské univerzity (1994 - 1997) a PřF Univerzity Karlovy v Praze (1997 - 1999), obor zoologie bezobratlých.

• Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Dačice (2003- 2009)

• Spolupráce na zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče o ZCHÚ a biologických hodnoceních především v Jihočeském kraji

• Monitoring raka říčního a vydry říční

• Spolupráce na přípravě implementace soustavy Natura 2000 v JČ kraji

• Od začátku roku 2009 odborný pracovník ZO ČSOP Kněžice.

Specializace: pavouci, denní motýli, xerotermní trávníky, rašelinné louky.


Mgr. Kateřina Feikusová - projektový pracovník

• Studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická zoologie a ekologie (1995-2003)

• Praxe v přírodovědeckém výzkumu na Ústavu biologie obratlovců (2000-2003)

• Odborný pracovník oddělení Ekologie ptáků a v ochraně přírody na Správě NP Podyjí (2006 - 2009) - mezinárodní vztahy (bilaterální NP Podyjí-Thayatal, Federace EUROPARC, Evropský diplom)

• V letech 2001-2003 účast na mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR.

• Od března 2009 projektový pracovník a revizor ZO ČSOP Kněžice.

Specializace: příprava a koordinace projektů, agenda Pozemkového spolku Chaloupky, vedoucí Ekocentra Chaloupky, zemědělské dotace, firemní dobrovolnictví, webové stránky, mezinárodní vztahy, PR.


Jitka Pechová - účetní

• Studium na SPŠ v Jihlavě, obor automatizační technika (ukončení 1991) a na Obchodní akademii v Třebíči (ukončení 1994).

• Od května 2010 pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice, člen ZO ČSOP Kněžice.

Specializace: účetnictví a správa daní.


Ing. Lenka Křížová - odborný pracovník

• Studium na Univerzitě Hradec Králové, obor management cestovního ruchu (2004 - 2007) a na VUT v Brně, obor podnikové finance a obchod (2007-2009).

• Finanční poradce pro ČMSS, a.s.

• Investiční poradce v ČSOB, a.s.

• Po mateřské od roku 2017 ZO ČSOP Kněžice

Náplň práce: Evidence lokalit, finanční řízení, webové stránky, pomoc v terénu i u počítače.


Managementový pracovníci: Jiří Špaček, Petr Veselý, Karel Křivan, Zdeněk Soukop

Náplň práce: realizace managementových zásahů na přírodně cenných lokalitách, chov ovcí, opravy.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281