Podpora biodiverzity na ČM vrchovině (2011-2012)

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje dotace z národních zdrojů na projekty, které nelze podpořit z peněz EU v rámci Operačního programu životní prostředí nebo z programu Zelená úsporám, v rámci tzv. národních programů. Jedím z národních programů je také Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Dotace je možné čerpat na:

  1. výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden v Praze;
  2. rozvoj environmentálních poraden
  3. realizaci vzdělávacích a osvětových programů, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací, na koordinaci významných projektů realizovaných v ČR


V rámci Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP bylo v roce 2010 vyhlášeno také téma "Podpora biodiverzity a související aktivity k mezinárodnímu roku biodiverzity". Právě do této výzvy připravila ZO ČSOP Kněžice svůj dvouletý projekt "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině", který byl podpořen částkou 940 000,- Kč.


Projekt byl vzdělávací a osvětovou kampaní zaměřenou na širokou veřejnost, samosprávu, státní správu a NNO v regionu postavenou na konkrétní spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků ve vybraných přírodně cenných lokalitách na Vysočině.


Proč veřejnost širšího regionu?

• podíl na praktické ochraně přírody a krajiny na Vysočině a poznání přírody v regionu za účelem posílení místního patriotismu

• atraktivita pro poznávací a zážitkovou turistiku, estetický prožitek


Proč NNO v regionu?

• podpora při řešení kauz v oblasti ochrany přírody

• zvýšení odborné úrovně jejich činnosti

• lepší akceptace jejich činnosti veřejností


Proč státní správa a samospráva?

• poskytnutí odborných podkladů a zvyšování odbornosti k efektivnějšímu plánování a rozhodování

• efektivnější využití finančních zdrojů pro ochranu přírody

• zlepšení způsobů praktické péče o chráněná území

• poskytnutí zpětné vazby k jejich činnosti

• poskytnutí výchozích informací pro přípravu a realizaci vlastních investičních záměrů


Proč vlastníci a uživatelé pozemků?

• chybějící poradenství v oblasti ochrany přírody

• chybějící poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů

• poskytování výchozích informace pro přípravu a realizaci vlastních investičních záměrů

• praktická pomoc při realizaci vlastních investičních záměrů

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP (www.sfzp.c) a MŽP (www.mzp.cz).


Dvouletý osvětový projekt na podporu biodiverzity skončil

V květnu 2012 skončil nᚠdosud největší dvouletý projekt s názvem "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořeny SFŽP a MŽP. Cílem projektu bylo prostřednictvím osvětově-vzdělávacího balíčku (seminář, exkurze, praxe) oslovit zastupitele i obyvatele obcí, mezi nimiž byli vlastníci či uživatelé pozemků v přírodně cenných lokalitách a navázat s nimi spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity a péče o tyto ochranářsky cenná místa v krajině. Dalšími cíly byly propagace a medializace ochrany přírody a krajiny - významu krajiny a biodiverzity, funkce přírodních biotopů, vodního režimu krajiny, přírodě blízkého hospodaření v lesích, vztahu společnosti k přírodě, moderních přístupů v ochraně přírody a šetrných způsobů hospodaření na ochranářsky cenných lokalitách.

Vyšel Zpravodaj ochrany přírody a krajiny na Vysočině 2011

Počátkem roku 2012 daly nejrůznější organizace působící v ochraně přírody, ekologické výchově a propagaci udržitelného života dohromady zajímavosti a aktivity z uplynulého roku 2011 a vznikl další ročník Zpravodaje ochrany přírody a krajiny na Vysočině. Zpravodaj opět vydalo Regionální centrum ČSOP pro Vysočinu, které vede ZO ČSOP Kněžice. Díky projektu podpořeného SFŽP a MŽP s názvem " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině", jehož nositelem je právě ZO ČSOP Kněžice, se podařilo vytisknout 500 ks dalšího ročníku Zpravodaje. Tištěná verze je zdarma, distribuci zajišuje Marta Vaverková (marta.vaverkova@chaloupky.cz). Elektronická verze je ke stažení v příloze nebo v kapitole Publikace. Děkujeme všem autorům příspěvků a fotografií a přejeme příjemné počtení!!!!

Druhé řádění na stepi v Třebíči

Zveme vás na v pořadí již druhé jarní řádění na stepi v Třebíči dne 24.3.2012. Sraz bude v 9 hodin u rybníka Babák. Budeme vyřezávat náletové dřeviny v Týnském údolí. Pracovní obuv a oděv s sebou. Svačina a pití pro pracovníky zajištěny. Bližší informace a kontakt naleznete v přiložené pozvánce.

Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině - Plány péče (2012)

Konání semináře bylo podpořeno v rámci projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP.

Druhé kosení Opatovských strání

Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s TJ Sokol Opatov a městysem Opatov by měla pokračovat i po skončení loňského pilotního projektu " Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA. Pracovníci ZO ČSOP Kněžice se již 3 roky starají o bývalou obecní pastvinu za Opatovem směrem na Kněžice a stejně tomu bude i letos. Loni se nám podařilo zapojit veřejnost do opravy kamenné zídky u kaple sv.Anny, ale byli jsme neúspěšní v zapojení občanů do péče o přírodně cennou lokalitu Opatovských strání. Druhým pokusem bude červnová sobota 11.6.2011, kdy se chystáme od ranních hodin pokosit alespoň část této lokality. Zveme proto všechny občany Opatova a okolních obcí i zájemce o přírodu Opatova na tuto dobrovolnickou akci v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravké vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP. Občerstvení bude zajištěno. Pozvánku naleznete v příloze.

Setkání s hořečkem a ovečkami v Radoníně

Přírodovědná vycházka do Přírodní památky Na Kopaninách přímo v Radoníně, který se nachází 1,5 km od odbočky za Novou Brtnicí ze silnice č. 405 z Třebíče do Jihlavy se uskuteční v rámci celostátní kampaně Českého svazu ochránců přírody "Setkání s přírodou" dne 11.6.2011. Sraz je ve 13 h u kapličky v obci Radonín. Vycházka s ukázkou významných druhů především motýlů, brouků a rostlin bude doplněna informacemi o způsobu a důvodech péče o toto území a prohlídkou stáda ovcí plemene Cigaja. Vycházka potrvá 2-3 hodiny. Na péči o tuto významnou lokalitu se společně se ZO ČSOP Kněžice podílí obec Radonín. Obuv a oblečení do terénu. Dalekohled vítán. Akce je součástí projektu " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořeného SFŽP a MŽP.

Kleniční vrch - v dešti přece uklizený

ZO ČSOP Kněžice a Městský úřad v Dačicích zorganizoval pro všechny dobrovolníky a milovníky přírody z Dačic a okolí dne 27.5.2011 od 13h úklidovou akci spojenou se zahájením péče o vzácnou lokalitu "Pastvina na Kleniční". Pastvina na Kleničí o výměře cca 1,5 ha se nachází okolo kóty Kleniční (523 m n.m.), 2 km SV od města Dačice u silnice směrem na Novou Říši.

Vladislavská step v hledáčku fotoaparátu

Ve středu 11.5.2011 v odpoledních hodinách přivítala rozrazily ozdobená step ve Vladislavi desítku místních fotografů či zájemců o poznání přírodních hodnot této výjimečné lokality. Fotografickou exkurzi do rostlinné a především hmyzí říše Vladislavi uspořádala ZO ČSOP Kněžice společně s městysem Vladislav a ZŠ Vladislav v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP.

Májovou Třebíčí

Dne 8.5.2011 se konala "Přírodovědná vycházka májovou Třebíčí", kterou jsme zorganizovali společně s další základní organizací ČSOP v Třebíči v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP.

Naše lesy na prahu třetího tisicíletí

Inspirován Mezinárodním rokem lesů uspořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí dne 7.4.2011 populárně-naučnou přednášku a navazující nedělní vycházku. Mottem celé akce byla otázka, jak na tom jsou naše lesy na prahu 3. tisíciletí. Obě akce pro veřejnost byly uspořádány v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" vedené ZO ČSOP Kněžice a podpořené SFŽP a MŽP.

Stránka:
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281