Ochrana našich nejohroženějších biotopů (2015-2016)

Mokřadní a stepní (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně byl zaměřen projekt s názvem "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků", podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt byl realizován od 19.2.2015 do 30.4.2016 Českým svazem ochránců přírody společně s třinácti partnery - jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu byla péče o padesát vybraných lokalit, součástí však byly i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

ZO ČSOP Kněžice byla jedním z realizátorů projektu, nebo již 8. rokem vede Pozemkový spolek Chaloupky, který má smluvní vztah již k téměř 35 ha přírodně cenných pozemků. Podíl PS Chaloupky na tomto projektu zahrnoval zajištění péče o lokality Salátův kopec v Zašovicích (pastva ovcí, redukce dřevin), Údolí Radonínského potoka v Radoníně (pastva ovcí, redukce dřevin) a Šamonín u Brtnice (redukce dřevin, kosení, eliminace střevličky východní v tůních, zajištění zimoviště pro obojživelníky). Naším úkolem bylo také zpracování ochranářských plánů pro lokality Salátův kopec a Údolí Radonínského potoka.
Podrobný popis lokalit v péči PS Chaloupky a provedených prací v rámci tohoto projektu naleznete zde: http://www.csopknezice.cz/nase-lokality.html


Bližší informace k celému projektu a jeho průběhu naleznete na stránkách hlavního nositele projektu - ČSOP, který je rovněž koordinátorem pozemkových spolků v ČR. Odkaz je zde: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m3_id=2148&m_id_old=2150

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281