Dobrovolníci na pomoc přírodě (2010)

Udělování nadačních příspěvků - grantů třetím osobám, především občanským sdružením a školám, patří k hlavní činnosti Nadace Veronica. Považujeme tuto činnost za velmi potřebnou i důležitou. Naše odpovědnost je o to větší, že ekologicky orientované nadace jsou v ČR pouze čtyři a obecně je zde dlouhodobý nedostatek finančních zdrojů pro občanské aktivity (pokud se nejedná o projektové peníze z EU). Nadace Veronica podporuje formou grantů především dobrovolnicky prováděnou činnost a místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny. Ročně rozdělí cca 800 tisíc - 1,3 miliónu korun.

Hlavním cílem ZO ČSOP Kněžice je aktivní vyhledávání přírodně cenných dosud opomíjených lokalit v regionu nacházejících se mimo zvláště chráněná území a zabezpečení péče o ně. Tyto lokality jsou útočištěm pro mnoho druhů ohrožených rostlin a živočichů v okolní nehostinné zemědělské krajině. Na těchto lokalitách neprobíhá původní tradiční hospodaření, a proto postupně zarůstají. Naší snahou je postupně obnovit šetrné hospodaření (ruční kosení, extenzivní pastva), aby tato cenná území dále přispívala k pestrosti krajiny. V roce 2010 provádí ZO ČSOP Kněžice údržbu 6 přírodních rezervací a přírodních památek v kraji Vysočina a Jihočeském kraji. Management dalších chráněných ploch provádí pro Správu CKHO Žďárské vrchy nebo pro Magistrát města Jihlavy. Dále pečuje o cca 1,75 ha vlastních pozemků, o 9 ha pronajatých pozemků a má souhlasy k péči o dalích 28,8 ha pozemků mimo chráněná území na 16 lokalitách na Třebíčsku, Jihlavsku, Dačicku, Telčsku, Znojemsku, Velkomeziříčskua Žďársku.

Péče o lokality spočívá především v ručním kosení, kácení dřevin, vyřezávání náletů a nově pastvě. Managementová opatření na chráněných územích jsou finančně pokryta dotacemi z krajů, AOPK ČR či magistrátů. Praktická péče na nechráněných územích, které tvoří převážnou většinu udržovaných lokalit, je obvykle podpořena dotací MŽP z Programu péče o krajinu (PPK) a z programu Podpora činnosti NNO. Tyto dotace však pokryjí pouze náklady za provedené práce. V roce 2010 byly navíc omezeny příspěvky z PPK a nelze předpokládat, že by se úspěšně rozvíjející spolupráce ZO ČSOP Kněžice s vlastníky a nájemci pozemků mimo chráněná území mohla pokrýt dotacemi z MŽP. Praktická péče o chráněná i nechráněná území prováděná v takové míře se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci pomáhají ZO ČSOP Kněžice již od roku 1984. Každoročně proběhnou 3 velké tradiční brigády, kterých se zúčastní přes 40 dobrovolníků a odpracuje se přibližně 1000 hodin. "Jarní pomoc přírodě" a "Podzimní pomoc přírodě" jsou víkendové akce, letní "Kosení" je mezinárodní dvoutýdenní pobyt. Na těchto akcích jde především o práci na chráněných územích v okolí sídla ZO ČSOP Kněžice, a to v PR na Podlesích u Hrutova a na PP Urbánkův palouk mezi Novou Brtnicí a Radonínem.

Projektem "Dobrovolníci na pomoc přírodě na nechráněných územích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina" podpořeným Nadací Veronica v roce 2010 jsme zapojili stálý okruh dobrovolníků i nové dobrovolníky do praktické péče o lokality na nechráněných územích. Jedná o lokality, které se nenacházejí v okolí Farmy Zašovice, kde má ZO ČSOP Kněžice zázemí pro dobrovolníky a management. Tím rostou náklady na stravu a dopravu pro dobrovolníky, které nelze z dotací MŽP hradit. Během roku 2010 jsme uspořádali 3 vícedenní dobrovolnické akce. "Na pomoc jarní přírodě" je jarní víkendovka a letos se konala od 11.-13.6.2010. Letní kosení je dvoutýdenní pobyt dobrovolníků na statku v Zašovicích, který se konal od 18.-31.7.2010. Již tradičně se od 15.-17.10.2010 konala víkendovka "Na pomoc podzimní přírodě". Dále byla uspořádána 1 jednodenní dobrovolnická akce v Lubnici dne 2.10.2010. Dobrovolnických akcí se zúčastnilo celkem téměř 70 dobrovolníků. Odpracováno bylo přes 1600 hodin. Dobrovolníci byli zapojeni do péče o 11 lokalit. Noví dobrovolníci byli zapojeni do péče o chráněná území PR Na Podlesích u Hrutova a PP Urbánkův palouk za Novou Brtnicí. Všichni účastníci navštívili chráněná území nově v péči ZO ČSOP Kněžice a pomáhali v PP Na Kopaninách a PR Dubová stráň a na nechráněných územích u Opatova, ve Štěměchách a u Vladislavi na Třebíčsku, u Toužína na Dačicku, u Arnolce na Velkomeziříčsku a u Brtnice na Jihlavsku. Jednodenní dobrovolnická akce se konala na nechráněné lokalitě Lubnické stráně na Znojemsku. Účastníci jarní víkendovky se navíc na exkurzi vedené ZO ČSOP Kněžice seznámili s novou nechráněnou lokalitou Salátův kopec. Více naleznete v závěrečné zprávě, která je společně s vyúčtováním přložena k tomuto článku.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281