Co děláme

V oblasti odborné:

• průzkumy regionu, vyhledávání ochranářsky cenných území - zejm. stepní trávníky, mokré louky a rašeliniště, lesní přírodní biotopy

• specializované výzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů, detailně sledujeme druhy s velkým bioindikačním významem (brouci, motýli, vážky, pavouci, ptáci, obojživelníci, plazi)

• nezávislé průzkumy a monitoring v chráněných územích, podchycení dosud pomíjených "vedlejších" předmětů ochrany, modifikaci praktické péče v jejich prospěch

• posuzování dřevin z hlediska výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů

• průzkumy ochranářsky cenných lokalit, návrhy způsobů péče

• příprava revitalizačních projektů

• zkoumání historie krajiny, historie jednotlivých lokalit a tradičních způsobů hospodaření monitoring výskytu invazních druhů rostlinV oblasti péče o přírodu a hospodaření v krajině:

• zajištění péče o zvláště chráněná území, především pastva, kosení, kácení dřevin, speciální zásahy ve prospěch ohrožených druhů

• hospodaření na přírodně cenných lokalitách, pastva ovcí, kosení, využívání sena z lokalit pro krmení zvířat

• šetrné hospodaření na zemědělské půdě, chov ovcí a skotuV oblasti péče o zraněné volně žijící živočichy:

• zprostředkování záchrany zraněných volně žijících živočichů v oblasti Třebíčska


V oblasti vzdělání a informovanosti:

• komentované vycházky pro veřejnost a školy
• odborné semináře
• poradenská činnost

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281